Referat fra bestyrelsesmøde 19.09.18

Til stede: Bo, Louise, Mick, Uffe, Peter og Birgitte (ref)

 1. Konstituering: Bestyrelsen konstituerer sig med Birgitte som formand.  Repræ-sentantskabsmedlemmer vælges på næste møde.

2.  Ny varmemester: Afd 29 får ny varmemester pr. 1/1 2019. Bestyrelsen ønsker et møde 

     med den nye varmemester og Michael (inspektør) mhp forventningsafstemning. Peter

     kontakter Michael ang tidspunkt.

  

3.  Bisidder ved flyttesyn: Da der tilsyneladende har været meget forskellige præmisser ved 

     afregning i forbindelse med flytning tilbyder Bo fra bestyrelsen at være bisidder ved 

     flyttesyn, hvis det ønskes.

4.  Ordensregler i afd 29: På baggrund af forslag og diskussion på afdelingsmødet i

     september vedr brugsret til haverne mod syd nedsættes en arbejdsgruppe (Mick og Peter),

     som har til opgave at formulere et forslag til ordensregler, både specifikt for haverne men også 

     for afdelingen i det hele taget.

5.  Vinduesvaskemaskinen: maskinen er stadig ikke funktionsdygtig!!! Brett var inviteret for at 

     redegøre for forløbet indtil nu. Det aftales, at Bo tager kontakt til firmaet Total Rent mhp på

     at få rådgivning og gerne få maskinen gjort klar.

6.  Forslag fra afdelingsmødet i september vedr anlæggelse af græs mellem blok C og D: 

     Tages op på næste møde.

7.  Næste møde: Tirsdag d. 30/10 2018 kl. 18.

     Alle er velkomne og der er kaffe/the på kanden.

Bestyrelsesmøde 21.08.2018

Til stede: Louise, Jette, Peter, Peter Rønn, Birgitte (ref).

 1. Nyt fra Ringgården – intet til dette punkt
 2. Vinduesvaskedag – vores vinduesvaskemaskinen er stadig ikke funktionsdygtig, Peter Rønn taler med Brett og Michael (vores inspektør) om dette.
 3. Ordensregler for afd 29 – bestyrelsen aftaler at revidere ordensreglerne og forfatte en pjece om dette – tages op på næste møde.
 4. Lamper – der er blevet foretaget udskiftning af nogle af de gamle udendørs lamper. Lamperne er af væsentlig dårligere kvalitet end de gamle og har en anden lysstyrke. Dette tages op med Helle (varmemester) og Michael.
 5. Klipning af grøft – da der ikke er nogen god begrundelse for at klippe vegetationen i grøften ned har vi bedt Michael tale med Helle om at undlade dette.
 6. Budgetgennemgang – Peter Rønn og Birgitte deltager i budgetgennemgang med Ringgården.
 7. Afdelingsmødet d. 12/9 – Louise tilbyder at lave mad, tak for det😃. Vi håber på stor opbakning.
 8. Syning af lejligheder – bestyrelsen vil bestræbe sig på ( hvis det ønskes) at kunne være tilstede ved syning af lejligheder ved fraflytning mhp at få en form for ensretning af proceduren.
 9. Døre – hoveddørene trænger til udskiftning og det arbejde forventes udført i løbet af efteråret.
 10. Evt – intet til dette punkt.
 11. Næste møde – dato aftales efter afdelingsmødet d. 12/9 hvor der vælges en ny bestyrelse.

Bestyrelsesmøde 23.05.18

Afdelingsbestyrelsesmøde den 23. maj 2018

Tilstede: Jette, Peter Rønn, Birgitte

1. Nyt fra Ringgården

Der er nu indgået en sekretariatsaftale mellem afd. 29 og LLO. Det betyder at vi ved behov kan henvende os til LLO enten som afdeling eller som enkeltpersoner. Vinduespudsemaskinenen mangler fortsat reservedele – Peter rykker for dette.

Der er forespurgt om der kunne stilles en trampolin op på legepladsen. Ifølge Ringgården hæfter afdelingen for eventuelle skader – det blev besluttet at der evt kan stilles forslag om etablering af en trampolin til afdelingsmødet i september.

 1. Markvandring

  Referat afventes.

 1. Flyttesyn

  Da der har været meget forskellige udfald af flyttesyn den sidste tid vil bestyrelsen bede

  inspektøren om en quideline til flyttesyn både ved ud- og indflytning. Derudover ønsker vi en

  fiktiv gennemgang af 2 lejemål ( nr 162 og nr 136) mhp forventningsafstemning. Der ønskes

  fremadrettet syn efter evt renovering af lejemålene således at det bliver vurderet om

  renoveringen er udført håndværksmæssigt korrekt.

Der efterlyses kopier af indflyttersynsrapport fra flere sider.

Det kunne være en mulighed at inddrage LLO i forhold til at vurdere hvad der er rimeligt i en bolig med B-ordning.

4. Kompostbeholder

Det aftaltes at bibeholde kompostbeholderen mod vest og – som i år – tømme den på arbejdsdagen. Der opfordres til at store mængder haveaffald lægges i kompostbeholderen mod øst. Aftalen evalueres om 1 år.

5. Tøjcontainer

UFF har forespurgt om der kunne opsættes en tøjcontainer her. Bestyrelsen ønsker ikke dette, da det vil tage en del plads og der er flere muligheder for at komme af med sit brugte tøj i nærområdet. Evt interesserede kunne stille forslag om en tøjcontainer på afdelingsmødet i september.

 1. Indbydelse til afdelingsmødet d. 12. september rettes til. Bliver omdelt via Ringgården.
 1. Forventningsafstemning med Helle og Michael vedr. varmemesterens arbejdsopgaver: Tages op til næste møde.
 1. Nyt fra aktivisterne: Intet nyt denne gang.
 1. Evt: Pladssituationen i cykelskurene er igen et problem. Tages op på næste møde hvordan vi takler det. Vaskehuset bliver ikke gjort regelmæssigt rent – forslag til løsning af dette tages ligeledes op på næste møde.

10. Næste møde d. 20/6 kl 18

Bestyrelsesmøde 21. februar 2018

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 21. februar 2018

Bestyrelsemøde d. 21/2 2018

Til stede: Jette nr 176, Peter nr 174, Louise nr 120, Peter nr 162, Birgitte nr 162 (referent)

Nyt fra Ringgården: Der er indhentet 3 tilbud vedr. indvendig vinduespudsning i 1. sals højde. Bestyrelsen vælger det billigste (Super1rent) og som opfylder vores krav. Markvandring bliver d. 17/4 kl 15.

Orientering om løbende sager: Det ser nu ud til at vores vinduespudsermaskine til udvendig vinduesvask kan blive repareret. Peter (nr 162) er i kontakt med et firma, der kan påtage sig opgaven. Vi har længe ønsket en vurdering af hækkenes og vores frugtbuskes tilstand. Peter (nr 162) har en aftale med en gartner d. 28/2 mhp jordbundsanalyse og handleplan.

Status vedrørende LLO: Afdelingens enstemmige vedtagelse om en sekretariatsaftale med LLO er endnu ikke effektueret grundet modstand fra boligforeningen. Det er et langt og meget sejt træk.

Arbejdsdag til foråret: Den årlige arbejdsdag er fastsat til d. 29. april kl 9 – 14. Der vil komme en særskilt indbydelse senere – men reserver gerne dagen, det er altid hyggeligt og dejligt at lære hinanden bedre at kende.

Bestyrelsen: Det aftales, at bestyrelsen og bestyrelsens arbejde skal synliggøres mere. Vi vil derfor arbejde på at genindføre velkomstpjecen og være mere aktive i forhold til nye beboere i afdelingen. Desuden vil vi i opslag på facebook meddele mødedato og dagsorden for bestyrelsesmøderne, således at de, der har lyst og evt interesse for enkelte punkter kan deltage. Det vil være dejligt hvis flere har lyst til at engagere sig.

Nyt fra aktivitetsudvalget: Der er blevet afholdt et rigtig godt fastelavnsarrangement med stor tilslutning fra børn og voksne. Alle deltog med godt humør og tog del i både det søde – fastelavnsboller og kakao – og det sure – oprydning😀.

Evt: Intet under dette punkt.

Næste møde er d. 28. marts kl 18 i fælleshuset, hvor vi byder på en kop kaffe eller te til dem, der måtte dukke op.

Bestyrelsesmøde afd. 29. 17.01.18

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 17. januar 2018

Bestyrelsesmøde d, 17/1 2018 samt referat af møde d. 25/1 2018 med den midlertidige inspektør Ole Andersen og leder af teknisk afdeling Holger Lunde Jørgensen.

Tilstede: Peter 162 og Birgitte 162 (ref)

  1. Nyt fra Ringgården:

   Ole andersen er vores inspektør indtil en ny er fundet. De forventer at der er fundet en ny 1. marts.

2. Sekretariatsaftale med LLO:

Der har været afholdt møde med forretningsudvalget i Ringgården, hvor vi er blevet bedt

om at udspecificere de områder hvor Ringgårdens medarbejdere ikke ville kunne bistå

os med råd og vejledning i samme omfang som LLO – før de har denne vil de ikke

behandle vores ansøgning i hovedbestyrelsen. Vi arbejder på en skrivelse der imøde-

kommer dette ønske – det er godt nok et langt sejt træk.

3. Opfølgning på løbende sager:

Storskraldspladsen er nu flyttet. Der har været problemer med at få den tømt, men det

skulle være i orden nu.

Der har været arbejdet med genopretning af fliser og afløb.

Desværre ser det ud til at det ikke har været tilstrækkeligt, da der stadig ligger meget

vand mange steder efter store regnskyl.

Vi vil tage det op med inspektøren.

Peter har arbejdet meget med alternativer til saltning og videregivet dette. Desværre er

der ikke blevet fulgt ordentligt op på dette.

Vi har dog fået et alternativt tømiddel i stedet for

salt – men ikke det vi har bedt om. Vi vil tage det op med inspektøren.

Vi har fået ny ovn og kogeplader i fælleshuset. Det viser sig at de gamle gryder ikke kan

bruges, da det er induktion. Der vil snarest blive købt nyt køkkengrej.

4. Dato for afdelingsmødet i september:

Onsdag d. 12/9 2018

5. Nyt fra aktivitetsudvalget:

Punktet udgår.

6. Evt:

Hanne Kjær er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske og Peter Pedersen er nyt medlem. Der er nu ingen suppleanter, så vi håber at nogen i afdelingen kunne tænke sig at byde ind.

7. Næste møde:

Onsdag d. 14/2 kl 18

Det er lykkedes d. 25/1 at afholde et møde med Ole Andersen og Holger Lunde Jørgensen

fra Ringgården for at følge op de sager der endnu ikke er afklaret efter den tidligere

inspektørs fratræden. Dette refereres nedenfor:

Der mangler granulat og reservedele i vinduespudsemaskinen – det aftales at Peter sender

informationer vedrørende dette til Ole.

Indvendig vinduesvask – den nyformulerede arbejdsbeskrivelse sendes til Ole til brug

for afklarende aftale med det nuværende vinduespudserfirma eller til brug for evt ny

udbudsrunde.

Manglende genopretning af en del af flisearealet. Det aftales at der i første omgang bliver

bestilt slamsugning af alle regnvandsbrønde – derefter kan vi vurdere hvilke flisearealer det

drejer sig om. Peter formidler henvendelse og billeder til firmaet Finn Klitgård til den tid.

Vimplen til flagstangen er gået i stykker – Helle (varmemester) er blevet bedt om at tage

sig af dette.

Det har længe været ønsket at få flyttet den store kampesten, der blokerer en parkerings-

plads – det aftales at Peter sender mail vedr dette til Finn Klitgård i forbindelse med den

førnævnte henvendelse.

Det har været et stort ønske at få udskiftet de gamle el-pærer til LED pærer – det aftales at

dette tages op til markvandring i april.

Indkøb af tømiddel jvf vundet miljøpris – de resterende penge fra miljøprisen er blevet

overført til 2018 – det aftales at Peter sender materiale til Ole, så det rette produkt kan blive

indkøbt til brug vinteren 2018/2019.

Vi har tidligere ønsket en jordbundsanalyse mhp gødskning af bede og hække. Desuden

har vi haft fokus på de syge frugtbuske – Ole har formidlet kontakt til en gartner, der

kontakter Peter mhp et møde om dette.

Holger orienterede om, at afdelingen er blevet udvalg til et nyt forsøgsprojekt som hedder

iLiving. Det går i korthed ud på, at man på et display kan følge energiforbruget time for

time.

Der kommer yderligere orientering, når projektet kører af stablen.

Mødet varede ca 1/2 time og der kom respons samme eftermiddag vedr de tiltag der skulle

sættes i gang. Det var en meget positiv oplevelse og giver håb om bedre samarbejde

fremadrettet -:)

Mødereferat bestyrelsesmøde afd. 29 22.11.17

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården                                                22.november 2017

Bestyrelsesmøde d. 22/11 2017

Tilstede: Jette 176, Hanne 182 og Birgitte 162 (ref).

 1. 1. Nyt fra Ringgården:

Der er intet nyt – vi afventer fortsat svar fra Simon (inspektør) i forhold til de emner der blev drøftet på mødet d. 26/10. Peter har rykket for dette.

 1.  2. Affaldsløsning:

Der er indhentet tilbud på en nedgravet affaldsløsning. Det vil koste 262.000 kr at få dette etableret. Det er desuden undersøgt hvad tømning af denne vil koste i forhold til nu og det ser ud til at vi ville kunne spare 10.000 kr/år. Det aftales at tage dette med til markvandring næste år og evt tage punktet op på det årlige afdelingsmøde.

 1.  3. Alternativt tømiddel:

Peter har undersøgt mulighederne og videregivet materialet til Simon. Der arbejdes på sagen via varmemesteren i samarbejde med Simon.

 1.  4. Vinduespudsemaskinen:

Det er nu lykkedes at finde en manual til maskinen. Derudover har vi intet hørt.

 1.  5. Fælleshuset:

Alice har haft diverse papirer vedr. fælleshuset til gennemsyn og tilretning. De vil snarest blive videresendt til Louise mhp på nyt layout.

 1.  6. Julearrangement:

Aktivitetsgruppen arrangerer julearrangement d. 17/12 kl 14 i fælleshuset. Indbydelsen kan ses i udhængsskabet og på facebook. Bestyrelsen opfordrer selvfølgelig til at der bakkes op om dette.

 1.  7. Evt:

Der er indhentet tilbud om ny ovn og kogeplader i fælleshuset. Dette er videresendt til Simon. Derudover har Helle i dag (d. 7/12) fået udleveret tilbuddet og vil tage sig af det.

 1.  8. Næste møde: D. 17/1 2018 kl 18.

Ekstra info:

Simon har opsagt sin stilling i Ringgården pr 31/12 – 17. der arbejdes på at finde en ny

inspektør. Peter har sendt mail til Simon vedrørende opfølgning på de mange uløste

opgaver der er i afd. 29.

 

Bestyrelsesmøde 15. august 2017

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 24. august 2017

Bestyrelsesmøde den 15. og 21. august 2017
Tilstede: Birgitte Stilling 162 – referent, Peter Rønn Jensen 162, Hanne Kjær 182, Jette Sørensen 176 – den 15.

aug., Louise Bengtson 120 – den 21. aug.

Dagsorden:

1. Nyt fra Ringgården.
2. Planlægning af afdelingsmødet den 6. sept. 2017 kl. 18.00. 3. Efterårs arbejdsdag.
4. Kommunikation, hjemmeside og facebook.
5. Nyt fra aktivitetsudvalget.
6. Styringsdialog.
7. Næste møde.

Ad. 1

Gennem et omfattende og strabadserende arbejde med kulegravning af vores regnskab og budget, er det efter forhandling med boligforeningens ledelse, foreløbig lykkedes at få skåret en procent væk af den budgetterede stigning på tre procent
Da vi er af den opfattelse, at huslejeniveauet for de fleste har nået smertegrænsen (og i øvrigt ligger i absolut top, både i Ringgården og i forhold til sammenlignelige boliger i området), vil dette være et fortsat fokuspunkt i det fremtidige arbejde. Derfor vil en enig bestyrelse da også stille forslag om, at blive kollektivt medlem af Lejernes LO, idet dette er noget vi ikke kan løfte alene. Medlemskabet vil betyde en udgift på ca. 20 kr. månedligt pr. lejemål, men vi er overbeviste om, at dette beløb vil være rigtigt godt givet ud.

Forslaget bliver sat til afstemning på vores afdelingsmøde den 6. september, hvor vi har inviteret LLO’s formand Nini Kristensen med for at orientere yderligere.

Ad. 2

 1. Der udbedes input til formandens beretning.
 2. En enig bestyrelse foreslår indmeldelse i LLO.
 3. Fællesspisning skal arrangeres – ”menuen” bestemmes når tilmeldingerne foreligger – gode forslag er

  velkomne 😊.

Ad. 3

Der planlægges en arbejdsdag den 8. oktober, hvor blandt andet vinduespudsning er på programmet. Peter kontakter Simon (vore inspektør) angående status for vinduesvaskemaskinen.

Ad. 4

Brett har lavet et flot forslag til hjemmesiden.
Peter vil gerne være redaktør på hjemmesiden. Der bliver evt. tale om også at benytte den skabelon for hjemmesiden som Ringgården har. Peter kontakter Lulu (Ringgårdens kommunikationsmedarbejder).
Der er forslag om at Peter bliver medadministrator for vores facebook gruppe. Emnet med oprydning af gruppens medlemmer skal dog undersøges nærmere. Trods alt er det jo rart med en ”fan-klub” af tidligere beboere, der stadig følger med i livet i Øko-husene.

Ad. 5

Som beskrevet på den omdelte invitation afholdes der Loppe – byttemarked og andre hyggelige tiltag den 27. august kl. 10 – 15. Bestyrelsen opfordrer alle til at bakke op om arrangementet og håber på godt vejr 😊.

Ad. 6

Afdelingsbestyrelsen har modtaget et skema vedrørende beboerdemokrati i afdelingen til brug for Aarhus Kommune – vi besvarer dette efter bedste evne.

Ad. 7

Næste afdelingsbestyrelsesmøde bliver den 30. august kl. 19.00, til forberedelse af delingsmødet den 6. september.

Side 1 af 1

Bestyrelsesmøde 12. juli 2017

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården

15. juli 2017

Bestyrelsesmøde den 12. juli. 2017

Tilstede: Birgitte Stilling 162, Peter Rønn Jensen 162, Hanne Kjær 182: Referent Maria Correa 108.

Dagsorden:

1. Nyt fra Ringgården.
2. Budget og regnskab – hvor er vi lige nu! 3. Revision af ordensreglement for afd. 29. 4. Nyt fra aktivitetsudvalget.
5. Hjemmesiden.
6. Afdelingsmødet i september.
7. Miljøprisen.
8. Næste møde.
9. Evt.

Ad. 1

Ringgårdens oplæg til budget for 2018 blev modtaget den 4. juli 2017. Behandles under Ad. 2.

Ad. 2

Budget for 2018 samt tidligere – og løbende års regnskab, har været gennem kritisk gennemgang op til mødet. Gennemgang af brev til Ringgården med indsigelser mod budget 2018, samt vedr. uoverensstemmelser i forrige – og løbende års regnskab.
Brev afsendes snarest muligt.

Ad. 3

Dette punkt må afvente grundet arbejdspres med gennemgang af regnskaber og budget 2018, da vi for dette punkt arbejder op mod deadline 6. september – afdelingsmødet. Inden da skal der være konsensus mellem Ringgårdens og bestyrelsens planer for afdelingen, samt ikke mindst: fælles fodslaw om regnskabsførelse.

Ad. 4

Afventer.

Ad. 5

Hjemmesiden er under genudvikling.
Stor tak til Brett Patching 170, der har udført et kolossalt stykke arbejde med fuldstændig oprydning og genopbygning af hjemmesiden.
Brett afventer Domain Name Registry for opdatering af indstillinger.
Folk bedes være tålmodige. Der gives besked på facebook, når hjemmesiden (www.okohuset.net), er klar igen.

Ad. 6

Afdelingsmødet afholdes i år onsdag den 6. september.
I år bliver det med fællesspisning før mødet. Fællesspisning kl. 18.00, med forventet mødestart kl. 19.00. Bestyrelsen håber/ser frem til, at rigtig mange deltager. Forhåbentlig samme store opbakning som til arbejdsdagen i maj.

Ad. 7

Vi vandt dkr. 15.000 af Ringgårdens egen miljøpris – så lad os give os selv et skulderklap 😊, og stor tak til Peter Rønn 162, for research og indstilling.
Projektet går i al sin enkelhed ud på miljøvenlig snerydning med tørret gylle. Et nyt forsøgsprojekt, hvor vi er glade for, at kunne være frontløbere.

Nu afventer arbejdet med realisering. Her forventer vi dog vejledning fra Ringgården mht. igangsættelse af den slags projekter.

Side 1 af 2

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 15. juli 2017

Ad. 8

Næste møde udskydes til onsdag den 16. august 2017. Stadig kl. 19.00 og stadig i fælleshuset. HUSK: alle i afdelingen er mere end velkomne til at møde op.

Ad. 9

Vi har modtaget mail fra grundejerforeningen Ny Skejby, vedr. rabataftale med Flügger Randersvej. 15% rabat på alle køb, ved oplysning af kontonr.
Kontonr. fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Vi har, på bestyrelsens opfordring, modtaget tilbud fra Brolæggermester Finn Klitgaard på: Sænkning af riste og opretning af sten, samt opretning af p-plads huller. Opretning af herregårdssten ved trapper.
Etablering af storskraldsplads ved enden af p-plads.

Desværre må beslutning om igangsættelse afvente, grundet usikkerhed for budget 2018.

Med ønske om rigtig god og solrig sommer til alle.

Side 2 af 2

Bestyrelsesmøde 3. maj 2017

Bestyrelsesmøde den 3. maj 2017

Tilstede: Birgitte Stilling Pedersen 162, Peter Rønn Jensen 162, Hanne Kjær 176, Jette Sørensen 170.

Dagsorden

 • Nyt fra Ringgården
 • Markvandring
 • Arbejdsdag
 • Evt.

Ad. 1

Eneste punkt fra Ringgården er ”Markvandring”, der finder sted mandag den 8. maj 2017 kl. 10 – 12.

Fra boligforeningen deltager: Simon Nádházi (inspektør) og vores varmemester Helle. Fra bestyrelsen deltager: Birgitte, Peter Rønn og Jette.

Ad. 2

Listen til årets markvandring er omfattende.

Punkterne 1 – 6 følger prioriteringen, punkterne 7 – 14 er skrevet i ”ikke prioriteret” rækkefølge.

 • Den indvendige vinduespudsning af de store vinduer de seneste 2 år, har været ikke, kun mangelfuld, men direkte uacceptabel. Bestyrelsen har en detaljeret beskrivelse fra Maria Correa 108, for hvorledes arbejdet er blevet udført (eller rettere ikke udført), som medtages til markvandringen. Nedenstående punkter (a – c) skal klarlægges, og selvfølgelig skal vi i konsekvens heraf, for det første have rettet op på årets mangelfulde vinduespudsning og dernæst have boligforeningens garanti for, at den fremtidige vinduespudsning igen lever op til tidligere standard.
 • Hvem har ansvaret for kontrakten med og kontakten til rengøringsfirmaet
 • Er der en klar arbejdsbeskrivelse mht. hvilke vinduer, der skal pudses og måden hvorpå arbejdet udføres, bla. hvor tit der skiftes vand.
 • Hvem har ansvaret for opfølgning af det udførte arbejde og hvem er beboernes kontaktperson, såfremt vinduespudsningen ikke er tilfredsstillende.
 • Vintersaltning – Søgning ved Miljøfonden for mere miljøvenlige metoder er sat i værk af Peter R. Såfremt vi ikke kan komme i betragtning, ønskes oplyst andre alternativer til den nuværende saltning.
 • Etableringen af en ny storskralds-ø, var også med på sidste års markvandring. Hvad er status? Helle må stadig hver torsdag flytte tingene op til vejen, hvilket til tider kan være et ualmindeligt omfattende, tungt og tidskrævende arbejde.
 • Evaluering af den igangsatte månedlige dialog mellem en repræsentant fra bestyrelsen og varmemesteren.
 • Bestyrelsen ønsker en skriftlig status pr. lejemål af den nylige energigennemgang.
 • Bestyrelsen ønsker en skriftlig status pr. lejemål af den nylige gennemgang af døre og vinduer. Årets gennemgang viste for meget, der var for nedslidt og ødelagt og som derfor var dyrere for afdelingen, at få rettet op på og repareret. Andre afdelinger har en fast eftersynsaftale. Spørgsmål til Simon: Hvad skal der til for, at lignende etableres her.
 • Fjernelse af den store sten, som blokerer for en parkeringsplads, resterer stadig fra sidste års markvandring. Der skal fastsættes en deadline.
 • Ved udskiftning emhætte skal det klarlægges, hvad mulighederne er for den enkelte beboer. Er det muligt, at lejer selv betaler prisforskellen til emhætte med større sugeevne og i mere rengøringsvenligt design, hvor boligforeningen afholder fastsatte grundbeløb til emhætte, samt montering.
 • Ved udskiftning af kogeø skal mulighederne klarlægges. Som for udskiftning af emhætte.
 • Udbedring af rustskader på metalafdækningen af den udvendige kant ved stuevinduerne, skal tænkes ind i budgettet.
 • Muligheden for overgang til LED pærer i alle lejemålenes fast installationer, som boligforeningen står for, og i fælles- og vaskehus skal klarlægges. Der er både betydelige miljømæssige og økonomiske besparelser, ved overgang til LED, men pt. sker udskiftning med standard pærer.
 • Kloakken ved det lange cykelskur skal renses. Ad notem: Kloakristen er over niveauet for stibelægningen.
 • Hullerne på den grusbelagte del af parkeringspladsen skal udbedres. For nuværende kan man vælge mellem, at få testet (læs – ødelagt) bilens støddæmper, eller at ødelægge flisebelægningen for at undgå det værste af hullerne.
 • Aarhus Kommune har bebudet ny affaldssortering startende ultimo 2017. Er Ringgården blevet orienteret om konsekvenserne af dette for de enkelte afdelinger?

Ad. 3

Opgravning af de udgåede syrenbuske ved Syrenstien ved nr. 180 skal medtages som arbejdspunkt.

I lighed med tidligere år, sørger Birgitte og Peter R. 162 indkøb til arbejdsdagen – og tak for det😊.

Bestyrelsen møder 8.30 i fælleshuset for klargøring og kaffebrygning.

Jette står for en morgensang.

Ad. 4

Økohusenes hjemmeside (www.okohuset.net) trænger til en gennemgang og opdatering. Punktet medtages på næste bestyrelsesmøde.

Det samme gør sig gældende for punktet ”velkomstfolderen”.

Næste møde afholdes tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.00 i fælleshuset

Bemærk den ændrede ugedag.

OG IKKE DEL AF REFERATET, MEN NYTTIG INFO TIL NYTILFLYTTERE:

Bestyrelsens møder er offentlige, så alle har ret til at deltage.

Du kan altid skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@okohuset.net med forslag, punkter og emner.

Økohusene har egen, lukket, facebook-gruppe. Søg på ”ØKOhuset, Skejby” og anmod om deltagelse.

Husk at skrive dit husnr. på kalenderen, når du låner boremaskinen i vaskehuset, og gerne ”vinge” det af, når du afleverer boremaskinen igen😊