Afdelingsmøde 2017

Mødereferat afdelingsmøde 29 Ringgården

12. september 2017

Afdelingsmøde den 6. sept. 2017

Dagsorden som udleveret af Boligforeningen Ringgården:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning vedrørende afdelingens og foreningens forhold for det seneste forløbne år.
3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab 2016 til orientering.
4. Fremlæggelse af driftsbudget til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand for (punktet udgår, da det tidligere er besluttet at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig

selv med afdelingsformand).
7. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem. På valg er Peter Rønn 162.
8. Valg af suppleanter.
9. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer og -suppleanter (punktet udgår, da det tidligere er

besluttet, at afdelingsbestyrelsen udpeger repræsentantskabsmedlemmerne blandt bestyrelsen

medlemmer). 10. Eventuelt.

Birgitte, formand for afdelingsbestyrelsen, bød velkommen og præsenterede nuværende afdelingsbestyrelse for de, der evt. ikke kendte de enkelte medlemmer af udseende, samt de to deltagere fra Ringgården: vores inspektør Simon Nadházi og formand for hovedbestyrelsen Christian Mariegaard, og Nini Kristensen fra Lejernes LO i Aarhus.

Ad. 1

Peter Rønn 162 valgt som dirigent.

Ad. 2

Praktiske tiltag siden sidste afdelingsmøde, har været opsætning af nyt gyngestativ og indkøb af nye stole til fælleshuset.
De arrangementer selve afdelingsbestyrelsen står for, er fælles julehygge samt den årlige arbejdsdag i foråret, stor tak til alle de fremmødte og den store opbakning, der er til arbejdsdagen.

Der ud over har den nye aktivitetsgruppen under afdelingsbestyrelsen ”ØKO aktivisterne” afholdt loppe/byttemarked sidste weekend i august, med stor succes, se yderligere under punktet eventuelt.

I forhold til afdelingsbestyrelsens samarbejde med Ringgården har der i august då. været afholdt en række møder med Ringgården om regnskaber og budget. Dette har dels resulteret i en mindre huslejestigning end først budgetteret og dels er der fundet en række fokuspunkter, som giver mulighed for at optimerer afdelingens udgifter yderligere – se punkt 3 og 4.

Afdelingsbestyrelsen vil arbejde tæt sammen med Simon om disse punkter. Møder skal aftales.

Af andre ting i året der gik, har afdelingen vundet Ringgårdens miljøpris på 15.000,- til alternativ/miljøvenlig snerydning. Der er brug for Simons hjælp til igangsætning af projektet.
Kommende tiltag er dels flytning af storskraldspladsen, reparation af flisegange og parkeringsplads, samt sænkning af afløb til kloakker, så vi undgår oversvømmede cykelskure/gangarealer. Tilbud er modtaget og vil blive igangsat.

Hjemmesiden har været under kærlig behandling af Brett Patching 170, og afventer nu igangsætning.
Som en sidste, mindre, ting er der aftalt indkøb af ny ovn og kogeø til fælleshuset. Repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen tager ”indkøbstur” til valg af hvidevare (og nej det bliver ikke state of the art SMEG eller lignende ?).

Vedrørende punkt 3 og 4: gennemgangen resulterede i flere gode spørgsmål og forslag, og i og med det var referenten, der stod for gennemgang af både regnskab og budget, er svar, uddybning og forslag sat ind, hvor jeg nu synes det passer.

Side 1 af 3

Mødereferat afdelingsmøde 29 Ringgården 12. september 2017

Ad. 3

Årsregnskab 2016 gennemgået med beskrivelse af de enkelte udgiftsgrupper.
Den helt klart største udgiftspost er afdrag på lån for bygning af afdelingen, dette er over halvdelen af, hvad vi betaler i husleje.
Sammen med de faste og offentlige udgifter, som vi ikke har indflydelse på, som f.eks. løn til varmemester, administrationsbidrag, betaling for fordeling af vand-, varme- og vaskeriregnskaber, ejendomsskat, renovation og betaling til grundejerforeningen Ny Skejby, er der ikke meget tilbage til almindeligt og planlagt vedligeholdelse.

2016 resulterede i underskud, som skal afbetales over de næste par år, med start i 2018.
En del af underskuddet kan forklares med serviceeftersynet af solfangere og varmtvandsbeholdere. Prisen for eftersynet er fast, men da alle reparationer betales efter forbrugte timer, blev det en væsentlig udgiftspost, i og med dette var det første serviceeftersyn siden opførelse.
Eftersyn skal herefter udføres hvert femte år.

Vedrørende regnskab for 2017, har der i foråret været serviceeftersyn af døre og vinduer. Som for eftersyn af solfangere osv. er prisen for selve eftersynet fast, hvor reparationer udføres efter regning. Afdelingsbestyrelsen arbejder sammen med Simon med gennemgang af regningerne fra udførende firma mht. antal timer.

Ad. 4

Budget 2018 gennemgået på samme måde som regnskabet for 2016 mht. typen af udgifter.

Hvert år afholdes i foråret en ”Markvandring” med deltagelse af Ringgårdens inspektør, Simon, afdelingens varmemester, Helle og repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen.
Markvandringen resulterer i en aktivitets-/vedligeholdelsesplan, som er en liste over hvad der skal udskiftes/renoveres hvornår.

For nogle ting, som f.eks. kogeøer, ovne, toiletter og lignende skal der regnes med at et vist antal udskiftninger pr. år. Andre større ting, herunder vaskemaskiner, nye tage, udskiftning af facadeplader osv. spares der sammen til over en årrække.
Alt hvad der skal udføres i en afdeling i det kommende regnskabsår af planlagt vedligehold, skal der være afsat penge til fra tidligere regnskabsårs henlæggelser. Dvs. posten med planlagt og periodisk vedligeholdelse i budgettet er summen af udgifterne beregnet ud fra, hvad der er aftalt til udskiftning/udførelse i 2018. Penge hertil overføres fra tidligere års henlæggelser og har derfor ikke indflydelse på huslejen 2018.

Det der har indflydelse på huslejen for det kommende regnskabsår, er derimod posten henlæggelser.
Udgiften hertil er ligeledes beregnet ud fra aktivitetsplanen for årets markvandring, som hvad skal der lægges til side pr. år, for at afdelingen har penge til de forskellige planlagte aktiviteter over den næste årrække. Typisk regner man med, at aktivitetsplanen skal dække en tiårig periode.
Når afdelingen i disse år oplever huslejestigninger hvert år, er det pga. en planlagte udskiftning af facadeplader, vinduer og espalier i 2022, samlet udgift anslået ca. 4,5 million, hvilket er en af grundene til afdelingsbestyrelsens forslag om indgåelse af sekretariatsaftale med LLO, for råd og vejledning med henblik på støttemuligheder.

Jf. Ad. 2 har Simon og afdelingsbestyrelsen fokus på yderligere optimering af afdelingens udgifter. Som en del heraf vil aktivitetsplanen blive gennemgået for, hvad der stadig er relevant, og herunder især, en revision af eksisterende serviceaftaler, som der jo henlægges til hvert år.
Specielt serviceaftalen for vores Genvex-anlæg er i fokus. Med en pris på 45.000,- for et årligt servicecheck og udskiftning af filtre, virker det som om vi betaler en uforholdsmæssig høj timepris.

Det samme gælder aftalen for vinduespudsning (betales under renholdelse). Vi vil have fuld valuta for de 24.000,- der årligt betales for vinduespudsning, og efter de to seneste års mangelfulde vinduespudsning, er der i højeste grad behov for, at Simon og afdelingsbestyrelsen tager en snak med rengøringsfirmaet.

Budget 2018 vedtaget.

Side 2 af 3

Mødereferat afdelingsmøde 29 Ringgården 12. september 2017

Huskepunkt til næste års afdelingsmøde:

Køkkenernes tilstand blev diskuteret. Skæve og hængende låger og lak der er slidt af låger og flader, så fedtet er trængt ind i træet er ikke ligefrem hygiejnisk. I midlertidigt er der med den allerede meget høje husleje og de planlagte aktiviteter ikke luft til yderligere huslejestigninger til udskiftning af køkkener.
Men der er mulighed for, at bruge af det enkelte lejemåls indvendige vedligeholdelseskonto til lakering af låger ved professionel lakør og maling af resten af køkkenet, såfremt der til næste år afdelingsmøde stilles forslag om – og vedtages, at beboerhåndbogen revideres med hensyn til lejernes ret til at male lakerede overflader.

Ad. 5
Forslag 1: Sekretariatsaftale med Lejernes LO.
Peter Rønn forklarede bevæggrundene for at afdelingsbestyrelsen stillede forslaget, og de økonomiske konsekvenser: en huslejestigning på ca. 20 kr/md pr. lejemål.
Christian Mariegaard redegjorde for, at der på et afdelingsmøde ikke kan vedtages kollektiv indmeldelse i en lejerforening, og om de juridiske betingelser om indgåelse af aftaler for afdelinger i en boligforening: at det udelukkende er boligforeningens hovedbestyrelse, og dermed den daglige ledelse der kan godkende økonomiske aftaler, og at for rådgivende firmaer skal disse opfylde de normale betingelser for rådgivningsaftaler for boligforeningen, dvs. de skal have en rådgiveransvarsforsikring.
Nini Kristensen forklarede forskellen mellem et kollektivt medlemskab (som LLO ikke længere tilbyder) og indgåelse af en sekretariatsaftale, hvor en boligforeningsafdeling får tilknytning til LLO. Landsforening har tiltrådt, at der kan indgås sekretariatsaftaler, netop fordi disse er mindre omfattende end et kollektivt medlemskab.

Enstemmigt vedtaget at afdelingsbestyrelsen skal stille forslag til hovedbestyrelsen om indgåelse af sekretariatsaftale med Lejernes LO.

Forslag 2: Hækkene ud mod gangstierne skal klippes allerede sidst i juni måned. Forslag 2 diskuteret og vedtaget.

Ad. 6

Udgår jf. dagsorden.

Ad. 7

Peter Rønn 162 på valg og modtager genvalg. Peter valgt enstemmigt.

Ad. 8

Peter Pedersen 174 er fortsat afdelingsbestyrelsens eneste suppleant.

Ad. 9

Udgår jf. dagsorden.

Ad. 10

 1. a)  Louise Bengtson, 120, fortalte om de nyligt dannede ØKO-aktivister. Der er basis for et arrangement i kvartalet. Efter det vellykkede loppe/bytte marked med leg, er næste plan en fællesspisning i løbet af efteråret. Julearrangementet står afdelingsbestyrelsen for og derefter håber ØKO-aktivisterne at stå for en fastelavnsfest.
 2. b)  Bærbuskenes tilstand. Der kan desværre ikke bare plantes nye, da det ville kræve bortfjernelse af 11⁄2 meter jord, men døde grene skal selvfølgelig fjernes. Redningsplan søges. Afdelingsbestyrelsen har dette, som endnu et af mange, punkter til opfølgning.
 3. c)  Besluttet af afdelingsbestyrelsen skal kontakte Lene Therkelsen Ringgården, vedr. gave til Helle – vores varmemester.
 4. d)  Forslaget om indkøb af hjertestarter behandles på kommende afdelingsmøde.

Efter mødet:

Afdelingsbestyrelsen vil gerne takke for den meget massive opbakning til deres arbejde med revision og optimering af afdelingens udgifter.

Side 3 af 3

Referat af afdelingsmøde d. 7 September 2015

Referat af afdelingsmøde den 7. september 2015

Ringgården er repræsenteret ved Christian Mariegaard og Holger Jørgensen

Referent: Christine

1. Valg af dirigent

Bjarke meldte sig.

2. Beretning vedrørende afdelingens og foreningens forhold for det senest forløbne år

Julie orienterer.

– Bestyrelsens arbejde har været præget af godt samarbejde
– Afdelingens velkomstbrochure er færdig
– Året bød traditionen tro på en arbejdsdag i april. Det gik godt og der var fint fremmøde. Der blev også i år afholdt en sommerfest i august, hvor der var stort fremmøde.
– Der er indkøbt nye madrasser, som opbevares i vaskehuset
– Der er kommet nogle henvendelser vedrørende vaskehuset, som vi vender tilbage til i forbindelse med de indkomne forslag
– Til alle bestyrelsesmøder har bestyrelsen drøftet boligernes energianlæg (solcelle- og genvexsystem). Det er fortsat bestyrelsens opfattelse at der er behov for et eftersyn af alle anlæg, samt udarbejdelse af en vejledning til beboerne hvori det fremgår hvordan anlæggene betjenes samt hvilke indstillinger der er mest energibesparende.
-Rikke har taget billeder til fælleshuset, som nu pynter flot på væggen
-Kælderen blev der taget hånd om til arbejdsdag, men det er stadig nødvendigt at holde fast i at kælderen ikke skal bruges til opbevaring af ting der reelt bør opbevares i lejemålenes skur/pulterrum. Først og fremmest er opbevaringspladsen forbeholdt lejemålenes inventar, såsom køkkenskabe, døre mv.
-Bestyrelsen har købt musikanlæg til fælleshuset hos Hifiklubben

Der uddeles stemmesedler, to per husstand

3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab til orientering

Christian Mariegaard fremlægger regnskabet. Det eneste overraskende er måske posten ”ekstraordinære udgifter i alt” på kr. 9161 som skyldes at afdelingen tidligere har fået udbetalt for meget i renter og dette er derfor modregnet i 2014.

4. Fremlæggelse af driftsbudget til godkendelse

Holger orienterer

– Der er ikke de store afvigelser i ejendomsskat mv.

-Som det fremgår af det udleverede materiale vedrørende budgettet, er der en stigning i henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og som konsekvens heraf, en huslejestigning. Der spørges til nødvendigheden af dette. Holger forklarer at det er for at undgå en dramatisk huslejestigning senere hen. Det er nødvendigt med henlæggelser til afdelingens løbende vedligehold. Christian Mariegaard gør opmærksom på den politiske baggrund, at reglerne er til for at der ikke er lejere der skal overtage et faldefærdigt byggeri og/eller få en kæmpe huslejestigning

– Der spørges til konsekvensen af hvis budgettet forkastes ved afdelingens afstemning. Hvis det forkastes, er det i sidste ende kommunen der afgør om budgettet skal ændres.

-Der spørges til henlæggelser til planlagt vedligholdelse, da spørgeren mener beløbet er højt i 2016. Formentlig skyldes dette renovering af bygningerne, da der eksempelvis skal udskiftes espalier og dermed også beplantning på bygningerne i 2016. Det kan også være nødvendigt at udskifte nogle af pladerne på bygningen i den forbindelse

-Der gøres opmærksom på at selv om der er budgetteret til en planlagt vedligholdelse, så foretages en reparation eller udskiftning kun hvis det vurderes nødvendigt på det tidspunkt hvortil det er planlagt. Ellers fremrulles pengene til næste budgetår.

-Der spørges til hvor længe afdelingen skal betale af på lån til Bolignet-Aarhus og muligheden for at få en anden internetudbyder. Holger svarer at han ved ikke præcis hvor længe der betales af på lånet, men at det er muligt at få en anden internetudbyder. Afdelingen skal i så fald naturligvis stadig betale af på lånet til Bolignet-Aarhus og derfor reelt ende med at stå med to udgifter til internet.

-Budgettet vedtages herefter enstemmigt.
5. Indkomne forslag

Bjarke introducerer de indkomne forslag.

5.1. Indkøb af ny topplade til fladvognen

Den nuværende er i stykker. Der vedtages enstemmigt at der skal købes en ny topplade.

Bestyrelsen vil undersøge om det evt. bedre kan svare sig at købe en ny vogn og Holger medgiver at det har bestyrelsen beføjelse til at bestemme. Vognens hjul trænger desuden til at blive lappet.

5.2. At rengøring i vaskehus medtages på dagsordenen. I håb om at der enten opnås konsensus om det fælles rengøringsansvar, eller alternativt om der skal hyres et rengøringsfirma

Birgitte fra bestyrelsen er i gang med at udarbejde en opdateret liste over de boliger der aktuelt benytter vaskehuset og derfor skal på rengøringssedlen.

 • Der diskuteres at folk måske har forskellige rengøringsstandarder
 • Der diskuteres om folk måske bare glemmer egen rengøringsturnus
 • Det foreslås at lave en sms-påmindelse, ligesom Ringgården kan sende påmindelses-sms’er
 • Der er forskellige oplevelser af hvor ryddeligt der er i vaskehuset
 • Nogle beboere generes særligt af tøj der ligger længe, både i og udenfor maskinerne. Eksempelvis i blå IKEA-net, da der nogle gange kan være adskillige fyldte net man skal gå udenom
 • Birgitte vil gerne indhente telefonnumre. Julie vil gerne sende sms’er manuelt, Bjarke tilbyder at lave et sms-system, så der automatisk udsendes sms’er. Bestyrelsen vil diskutere løsningen af dette videre.
 • Der gøres opmærksom på at de samme to gulvtæpper har hængt på samme tørresnor i omtrent 4 måneder, hvilket naturligvis ikke er hensigtsmæssigt. Der kan tages et billede så ejeren kan efterlyses på afdelingens Facebookgruppe og tæpperne smides ud hvis ejeren ikke melder sig.

5.3. Vaskemaskinerne ændres til at vaske grundigere, så vi undgår at der sidder sæberester tilbage i tøjet efter endt vask. Da det vil koste ca. 70 øre mere pr. vask i ekstra strøm og vand, betyder det at vi samtidig sætter prisen på 30/40 graders vaske op, så alle vaske koster 10 kr. pr. stk.

-en beboer gør opmærksom på at problemet måske kan løses blot ved tilvalg af forvask og ”meget beskidt” på maskinen. Dette koster 1 kr. ekstra.

-bestyrelsen har været i dialog med den beboer der har gjort opmærksom på problemet med vaskemaskinerne og beboeren har forsøgt med både mindre tøjmængde, samt eksperimenteret med indstillinger. Electrolux har undersøgt om der skulle være noget galt med maskinerne, hvilket intet tyder på.

-der er lidt forskellig opfattelse af om der generelt er problemer med sæberester, men flere har oplevet dette

14 stemmer for ny indstilling og 5 imod. Forslaget er dermed vedtaget.

5.4. Vi foreslår at vi tager en principel beslutning om at fælleshuset kun kan lejes ud til beboere i afdelingen.

Der blev dog gjort ét forsøg med udlejning til nogle der ikke bor i afdelingen, hvor der mistedes en nøgle (som blev fundet senere).

-Enstemmigt vedtaget.

5.5. Årlig rengøring af fælleshuset af professionelt rengøringsfirma til ca. kr. 5000 (jf. tilbud indhentet af Ringgården). Rengøringen vil blive udført om efteråret, da fælleshuset også bliver gjort rent i forbindelse med arbejdsdagen om foråret.

Der er indhentet tilbud på 5000 kr. for en årlig hovedrengøring. Dette er dog ikke budgetteret. Erfaringen viser at lejere af fælleshuset ikke gør hovedrent og det derfor kun bliver gjort til den årlige arbejdsdag.

-det foreslås at indføre en arbejdsdag mere i efteråret, med fokus på de indendørs faciliteter. En beboer forklarer at man tidligere havde en arbejdsdag i efteråret også, men droppede det eftersom der var væsentligt flere opgaver i foråret. Der gøres opmærksom på at en arbejdsdag selvfølgelig kræver planlægning.

-Christian Mariegaard gør opmærksom på at bestyrelsen kan trække forslaget tilbage. Der er dog medlemmer der gerne vil have lov at stemme for en professionel rengøring.

6 stemmer for, 20 stemmer imod. Forslaget forkastes.

5.6. Årlig rengøring af vaskeriet af professionelt rengøringsfirma til ca. 1000 kr. (jf. tilbud indhentet af Ringgården). Rengøringen vil blive udført om efteråret, da vaskeriet også bliver gjort rent i forbindelse med arbejdsdagen om foråret.

Eftersom foregående forslag blev forkastet, fordi der er mere stemning for endnu en arbejdsdag med rengøring af fælleshus og vaskehus, trækkes dette forslag tilbage af bestyrelsen.

5.7. Det foreslås at boligforeningen straks tager initiativ til at Arcon* gennemgår samtlige lejemåls solvarmeanlæg mhp. Eventuelle systemfejl, samt erstatter de gamle analoge styringssystemer med de mere tidssvarende og besparende nye, som bl.a. sørger for differentieret pumpeaktivitet. Envidere foreslås det, at der iværksættes eftersyn hvert andet år, som anbefalet.

Peter fra bestyrelsen orienterer om bestyrelsens forsøg på at få istandsat en gennemgang af lejemålenes anlæg. Der er mistanke om at mange anlæg er defekte, hvilket betyder flere tusinde kr. årligt i unødvendigt forbrug af varmt vand for nogle lejemål

-Bestyrelsen vedtog efter markvandring i 2014 at disse skulle undersøges, samt at der skulle udfærdiges en vejledning til betjening af solcelleanlæg/genvexsystem så nye beboere nemt kan sætte sig ind i det, samt for at sikre at nogle beboere har kendskab til dem og derfor kan instruere andre beboere i brugen.

-Peter fra bestyrelsen aftalte at betale for at Arcon kunne undersøge solcelleanlægget, men at reparation af evt. fejl skulle betales via boligforeningen. På trods af at varmemesteren tidligere havde undersøgt anlægget, fandt Arcon at en pumpe i solcellesystemet var ude af drift, hvorfor den skulle udskiftes. Arcon fortalte desuden at der bør være en serviceaftale så systemerne undersøges hvert/hvert andet år.

-Initiativet strander imidlertid her, da der stadig ikke er sket mere i juli 2015 trods bestyrelsens henvendelser. Det er bestyrelsens opfattelse at henvendelser til inspektøren ikke i tilstrækkelig grad tages seriøst, da der ikke bliver kvitteret for henvendelser og fortsat ikke er sket mere. Inspektøren har på dagen for generalforsamlingen svaret i en e-mail at han ikke har kunnet få en ordentlig dialog med Arcon om at løse opgaven og han derfor er i kontakt med afdelingens vvs-mand om at overtage opgaven.

-Holger fortæller at der ikke gælder lovmæssigt krav om serviceaftale vedrørende solvarmeanlæg, men man kan spørge om der burde være lavet sådan en da solcellerne blev installeret. Han siger at beboere kan henvende sig til varmemesteren hvis der er mistanke om at et anlæg ikke fungerer.

-En beboer spørger om Peter også har haft svært ved at kommunikere med Arcon. Peters erfaring med Arcon er at det er nemt at komme i dialog med dem og det tog kun få dage fra første henvendelse til de dukkede op.

-Der er enighed om at det ville have været en fordel om afdelingens inspektør havde været til stede ved mødet, så situationen omkring Arcon kunne opklares

-der er generel frustration over svartiden ved henvendelse til inspektøren, samt over mistanken om at enkelte husstande betaler for at kommunikationen ikke fungerer. Afdelingen kan rette henvendelse til Holger hvis der er utilfredshed med svartiden fremover

-”økohus”-navnet lægger desuden op til at afdelingens drift bør være så energibesparende som muligt.

-en beboer nævner at boligforeningen burde sirke sig at der er afsat penge i budgettet til at eftersyn af anlæg kan foretages

-der er enighed om at der fremover bør være serviceaftale som sikrer at anlæggene jævnligt undersøges

-Holger har ikke noget imod at det bliver Arcon, hvis det ellers er muligt

-* Spørgsmålet er om afdelingen kan vedtage at det skal være Arcon der undersøger anlæggene, hvilket desværre ikke er muligt. Forslaget må derfor ændres til ”et firma” i stedet for ”Arcon”.

23 stemmer for og 1 imod. Forslaget er vedtaget.

5.8. Det foreslås at afdelingen nedsætter en selvsupplerende gruppe af beboere, som påtager sig at skaffe sig så tilstrækkelig indsigt i brugen og reguleringsmulighederne, på såvel solvarmeanlægget som på genvexen, at det muliggør instruktion af øvrige lejere samt nye lejere i afdelingen. Boligforeningen påtager sig (evt. via teknisk afdeling eller aftale med de to udbydere) at etablere et sådan ”kursus”.

– Inspektøren har sagt god for nyt og lettere forståeligt informationsmateriale om systemerne, end det der pt. findes i beboermapperne

– Også på dette punkt er der utilfreds med at der er gået ca. 1½ år fra bestyrelsen satte det i værk, uden at der er kommet brugbart svar fra inspektøren

-Frivillige til dette udvalg/selvsupplerende gruppe er beboerne: Maria (nr. 108), Jacob (nr. 164), Mads (nr. 168), Brett (nr. 170), Dorthe (nr. 166)

-Muligvis gik noget information tabt da afdelingen fik ny varmemester. Den nuværende varmemester kan evt. være til stede ved gennemgangen af systemerne. Der foreslås også at lave en video af gennemgangen.

-Bestyrelsen vil være i dialog med boligforeningen om sidste sætning af forslaget.

Enstemmigt vedtaget

5.9. Det foreslås at boligforeningen tager initiativ til at etablere mulighed for at hvert lejemål kan følge energiforbruget via internettet, som det er tilfældet med Kamstrups kunder i den private boligmasse **

-Det er hensigten med dette forslag at bestyrelsen skal få mandat til at gå videre med at undersøge mulighederne, pris mv.

-Varmemesteren fortæller at boligerne pt. har de gamle Kamstrupmålere installeret

-Christian Mariegaard fortæller at AffaldVarme udskifter målerne hos varmekunder over en 5-årig periode fra 2012-2017. Disse kan fjernaflæses og kunderne se forbrug online

-Holger fortæller at varmemesteren kan trække daglige data fra lejemålene, måske kan dette videretransporteres til beboerne

-Tidligere varmemester printede månedligt oversigt til beboerne. Måske kan det foregå på en pdf til e-mail nu?

-Dette punkt har bestyrelsen også forsøgt at drøfte med inspektøren.

-En beboer påpeger at man altid kan ringe for at få data at vide

-Holger vil gerne undersøge om den fremtidige ”min side” på boligforeningens hjemmeside kan indeholde denne oversigt

-Opsummering: pt. er det ikke nemt at videretransportere disse data til beboerne og det skal først undersøges hvor kompliceret det er, samt hvor bekosteligt

**punktet ændres til følgende formulering: “Boligforeningen og bestyrelsen tager initiativ til at undersøge mulighederne for at de enkelte husstande kan få en månedlig oversigt over energiforbruget”. 

Enstemmigt vedtaget i sin ændrede form

6. Valg af formand (punktet udgår, da det tidligere er besluttet, at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med afdelingsformand)

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Julie Grouleff og Peter Rønn Jensen

-begge modtager genvalg, Julie fortsat som formand

8. Valg af suppleanter

-Birgitte nr. 162 og Mads nr. 168

9. Evt.

9.1. Vandregning:

De sidste 2 år er der diskuteret en stor fælles vandregning, som der er stærk formodning for kan skyldes sprunget vandrør eller lignende. Bestyrelsen er stadig i gang med at få undersøgt hvad der er galt, men mangler svar fra boligforeningen.

9.2. Kælderen:

Der mangler en tovholder. Bestyrelsen finder en kælderansvarlig.

9.3. Lån af boremaskine

En beboer beder om en opfordring til folk om at huske at skrive sig på sedlen når man låner boremaskine

9.4. Værktøj til kælderen

Der spørges om der kan indkøbes værktøj til kælderen, der tidligere havde et værksted. Erfaringen viser at værktøjet hen ad vejen forsvinder, formentlig fordi folk glemmer at aflevere det tilbage ved lån. Bestyrelsen vil diskutere og undersøge mulighederne.

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. juni

Til stede: Peter, Bjarke, Birgitte, Julie & Christine

Referent: Christine

 1. Nyt fra Ringgaarden

Boligforeningens kunstfond bliver lavet om til en miljøfond.

 1. Opfølgning på ting fra sidste møde

Opvaskemaskine:

Der er stadig ikke stemning for anskaffelse af industriopvaskemaskine til fælleshuset og den ”lille” der er der pt. fungerer endnu.

Arcon:

Som aftalt til sidste møde vil Peter udarbejde en henvendelse til Ringgården om Arcon og hvorfor der skulle vælges et andet firma, da Peters erfaring er at samarbejdet og kommunikationen med Arcon fungerede godt.

Madrasser:

Der skal købes to madrasser, gerne foldemadrasser i en god kvalitet. Peter & Birgitte køber dem.

Greb:

findes nu i kælderen ved haveredskaber

Vaskemaskiner:

Som det fremgik af sidste møde, kan maskinerne indstilles til en bedre og dyrere vaskestandard. Den faktiske merpris per vask er 70 øre. Det er dog ikke præcis det der skal opkræves. Bestyrelsen fremstiller som forslag til generalforsamling at der kan opkræves en kr. 1 mere per kold vask og kr. 1 mere per varm vask, eller evt. kr. 2 mere for enten den kolde eller varme vask. (eller lignende)
Det kan desuden hjælpe på evt. sæberester ved den nuværende indstilling af maskinerne, at vælge ekstras skyl ved vask.

Kælderen:

Rene vil gerne være tovholder for kælderen

Billeder til fælleshus:

Er blevet valgt via Facebookgruppe og Rikker sørger for at de kommer på væggen.

Handicapplads:

Det er stadig Helle/beboeren der skal få den oprettet, men det er ikke sket endnu.

Musikanlæg til fælleshus:

Julie & Bjarke undersøger pris, kvalitet mv. f.eks. hos Hifi-klubben. Julie spørger Simon om lov.

Christine undersøger om der står hvad der er til rådighed til anlæg, i fælleshusbudgettet.

Forslag til generalforsamling: projektor

 1. Sommerfest

Dato: 15. august. Dennis vil gerne arrangere. Julie snakker med Mille & Dennis om de vil være tovholdere.

 1. Evt.

Hjemmesiden virker ikke. Bjarke kigger på hjemmesiden, finder ud af og bestemmer om det er lettere at have den liggende andetsteds. F.eks. Hos Ringgården, hvilket er gratis. Bjarke snakker med Rikke om hjemmesiden. Søndag: Bjarke kigger på printer til bestyrelsen og hjemmeside

Velkomstfolderen er næsten færdig.

Referat af bestyrelsesmøde den 18. maj 2015

Til stede: Peter, Birgitte & Christine

Referent: Christine

 1. Markvandring (Christine orienterer)

1.1. Det blev foreslået til markvandring at fælleshuset kan få ny opvaskemaskine. Dette kan være et punkt til generalforsamling, eller det kan være et punkt til næste bestyrelsesmøde. Pt. Ikke besluttet at erhverve ny.

1.2. Energibesøg/solvarme: Ringgaarden oplyser at de har fundet en anden leverandør, da de ikke længere ønsker Arcon. Peter, som ved meget om Arcon og lejemålenes solvarme, forfatter en henvendelse til Simon, idet det ikke er helt klart hvorfor der skal skiftes.

1.3. Bestyrelsen foreslår at have energi- og vandproblemet på dagsordenen til bestyrelsesmøder fremover, så de to ting forhåbentlig kommer på plads inden årets udgang.

 1. Diskussion af indholdet i henvendelse fra en beboer

2.1. I henvendelsen foreslås det at bestille professionel rengøring til vaskehuset, da det ikke er alle tilmeldte lejere der passer deres tørn lige godt.

– bestyrelsen har allerede bestemt at sætte rengøringstilbud på en årlig professionel rengøring af vaskehus samt fælleshus til afstemning på generalforsamling

– formentlig trænger rengøringssedlen til at blive ajourført. Birgitte vil derfor finde ud af hvilke lejemål der reelt benytter vaskehuset med henblik på at opdatere rengøringsplanen

2.2. Beboeren foreslår at rydde op i lånemadrasser, købe nye og fremover opbevare dem i kælderen

– det er tidligere blevet bestemt at der skal købes nye madrasser, og foreslået foldemadrasser. Bestyrelsen vil diskutere dette på næste møde og/eller evt. have madrasserne som indkomne forslag til generalforsamling (dog vil det være bedst at få madrasser klar inden sommerferie mv. så måske besluttes til næste bestyrelsesmøde)

– det er formentlig bedst at opbevare madrasserne i vaskehuset pga. fugt og lugt i kælderen

2.3. Beboeren foreslår at afdelingen anskaffer en fælles greb til havearbejde. Birgitte beder Helle skaffe en greb til afdelingen.

Birgitte underretter beboeren om hvad bestyrelsen har besluttet.

 1. Eventuelt

Vaskemaskiner: Vedrørende den tidligere henvendelse om vaskemaskinerne og deres vaskeevne.

-maskinerne fungerer som de skal. Der er derfor to muligheder:

 1. At omstille vaskemaskinerne så de ikke længere vasker med den billigste og formodentlig dårligste vask. Dette vil dog være dyrere og derfor skal dette stemmes om til generalforsamling, da det vil medføre dyrere vask for alle der benytter vaskehuset. Peter undersøger omkostninger ved en dyrere (bedre) vask så det kan stilles til forslag at dette justeres.
 2. Beboeren der henvendte sig kan evt. selv iværksætte en nærmere undersøgelse af det anvendte vaskemiddel og dettes egenskaber.

Kælderen: Der mangler en tovholder til kælderen. Peter spørger Rene om han vil være tovholder.

Stole i fælleshus: Polstringen af stolene er ikke inkluderet i den professionelle hovedrengøring (kun ryg og ben på stole) og Rikke og Malene har tilbudt at dampvaske stofdelene. Det må de meget gerne!

Billeder til fælleshus: Rikke har taget fantastiske billeder af Økohuset til fælleshusets vægge. Bestyrelsen tillader sig at vælge 5 billeder som sættes til afstemning på Facebook (der skal bruges 3).

Referat af bestyrelsesmøde den 15. april 2015

Til stede: Peter, Julie, Bjarke, Birgitte & Christine

Referent: Christine

 1. Nyt fra Ringgaarden

Udlejning af fælleshus til andre end beboere? Mangler stadig information om andre afdelingers erfaring.

 1. Arbejdsdag

Opfordring til tilmelding på Facebook, da der p.t. ikke er ret mange tilmeldt – Bjarke.

Arbejdsopgaver til arbejdsdagen:

 • nyt sand i sandkasse. Vi forhører os om hvor ofte det bør udskiftes – Julie.
 • Inventarliste til fælleshuset + lille rengøring, da der er gjort hovedrent for nylig.
 • Trække ledninger til anlæg i fælleshuset. Indkøbes til formålet: stikdåse, dobbeltstik(dåse), forlængerledning – Julie
 • Teste om anlægget virker
 • Male P-striber. Indkøbes til formålet hvis nødvendigt: refleksmaling. Undersøge om der er mere fra sidste gang, samt evt. bede Helle bestille – Christine
 • Kælder: Oprydning og rengøring. Findes en kælder-koordinator.
 • Samle skrald fra grunden
 • Cykelskure opryddes
 • Vinduesvask (evt. forinden finde ud af hvordan maskinen virker)
 • Morgenmad/frokost indkøb – Julie.

(Spørge om flere oplever problemer med vaskemaskinerne og hvilke)

 1. Markvandring

Deltager: Julie, Christine & måske Peter

Punkter til gennemgang:

 • Energitjek af alle boliger / Arcon
 • Den store vandregning
 • Køkkener, hvad er mulighederne hvis de eksisterer
 • Spørge fremmødte til arbejdsdag om evt. ønsker til hvad der skal tages op til markvandring
 1. Opfølgning på henvendelse fra beboer om vaskemaskinerne i vaskehuset

Er skyllemidlet parfumeret i vaskemaskinerne? Spørge Helle – Christine

Bestyrelsen retter henvendelse til Electrolux der står for maskinerne – Peter.

 1. Evt.
  1. Velkomstfolder: Peter og Birgitte opdaterer
  2. Bestyrelsesprinter – Julie og Bjarke finder en printer til bestyrelsen
  3. Fælleshussedler skal på et tidspunkt lamineres og hænges op i fælleshuset. Det samme gælder inventarlisten, når inventaret er på plads i fælleshuset.
  4. Rettelse til sidste referat: Priserne på rengøring i hhv. fælleshus kr. 5122 og vaskerum kr. 999 eksl moms. Stadig til afstemning på generalforsamling.

Referat af bestyrelsesmøde den 11. marts 2015

Til stede: Bjarke, Camilla, Peter & Christine

Referent: Christine

 1. Tilbud om rengøring af fælleshus

Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra et rengøringsselskab, på grundig rengøring af fælleshuset. Tilbuddet lyder på kr. 5122 eksl. moms, og bestyrelsen foreslår at afdelingen stemmer om vedtagelse af en sådan rengøring af fælleshuset. Det vil foregå til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår at rengøringen bliver foretaget en gang årligt, dvs. en gang udover rengøring på arbejdsdagen i foråret.

 1. Tilbud om hjertestarter

Bestyrelsen har modtaget et tilbud om hjertestarter, men mener ikke at tilbuddet har interesse for afdelingen pt.

 1. Arbejdsdag

Lørdag den 25. april. Der vil blive arrangeret fællesspisning/frokost. Bjarke indkalder til arbejdsdag.

 1. Årsregnskab

Julie eller Bjarke vil være til stede når afdelingens regnskab gennemgås hos Ringgaarden.

 1. Liste over opgaver til arbejdsdag

Vil udarbejdes til næste bestyrelsesmøde. Et forslag er f.eks. parkeringsstriber

Bestyrelsesmøde den 11. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 11. februar 2015

Til stede: Peter, Camilla, Julie, Bjarke, Christine

Referent: Christine

1. Nyt fra Ringgården

Den 7. september vil der være generalforsamling i fælleshuset.

2. Opfølgning fra tidligere møde

Energi-møde, vand/varmeforbrug i lejlighederne:

Arcon har været på besøg hos Peter og konstateret at solvarmen desværre ikke fungerer og således ikke står for ca. 40% af varmtvandsforbruget, som det ellers er hensigten. Dette kan betyde at flere lejligheder betaler mere for forbrug end forudsat. Alle lejemål skal derfor tjekkes for lignende fejl. Bestyrelsen skal udarbejde en vejledning til beboerne om brug af genveks mv. herefter. Systemet bør kontrolleres hvert 2. år men dette er desværre ikke sket i afdelingen.

Bestyrelsen finder at det vil være hensigtsmæssigt hvis beboerne selv kan følge varmeforbrug online. Det er formentlig noget Ringgården skal tilmelde afdelingen og evt. betale en form for licens for. Peter retter derfor henvendelse til Simon for at høre om dette kan lade sig gøre.

Den store regning for vandforbrug fra fælles hane:

Vi venter stadig på svar. Simon har bedt en anden fra Ringgården vende tilbage vedrørende forbruget.

Email-notifikationer ved flytning:

Bestyrelsesformand Julie modtager nu emails når der flytter nye til, således at disse kan ønskes velkommen. Velkomstfolderen er klar og sendes til Julie til print.

Handicapparkeringsplads:

Ringgården har oplyst at det er varmemester Helle der skal stå for oprettelsen af denne.

Fælleshuset:

Der er nu særskilt pris for leje på hverdage. Fælleshusbestyrer Rikke har stået for at gøre huset dejligt og ryddeligt, samt lavet sedler om hhv. rengøring af fælleshuset og om leje af fælleshuset. Disse hænges evt. op i fælleshuset og lægges på hjemmesiden.

3. Udlejning af fælleshuset til andre end beboere i afdelingen

Der er blevet spurgt om fælleshuset kan lejes ud til andre end beboere i afdelingen. På mødet drøftedes grænserne for dette, blandt andet geografisk om hvor tæt på man evt. skal bo for at kunne leje. Desuden diskuteredes fordele og ulemper ved udlejning til folk udefra. Julie skriver til Simon for at finde ud af hvordan dette er løst i andre afdelinger. Da det er en stor beslutning som bestyrelsen muligvis ikke kan/skal tage stilling til, vil det være et punkt til generalforsamling den 7. september og beboerne kan således stemme for eller imod udlejning til folk udefra. Indtil videre er det derfor ikke muligt for udefrakommende at leje fælleshuset.

4. Vaskeriet

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om at der ofte er sæberester i tøjet efter vask. For det første kan det skyldes at brugere af maskiner benytter eget vaskemiddel og det skal udpensles at det ikke er hensigtsmæssigt. Det kan på den anden side også skyldes en fejl i maskinerne. Christine henvender sig til varmesteren for at høre om der kan komme sedler på maskinerne så det er tydeligt at beboeres egen sæbe ikke må fyldes i maskinerne. Desuden for at spørge om der snart foretages eftersyn på maskinerne. Bjarke henvender sig til beboeren om disse tiltag og udarbejder en mail/nyhedsbrev for at minde om at egen sæbe ikke må anvendes.

5. Punkter og overvejelser til generalforsamling

Udlejning af fælleshus til folk udefra
Kælderen og kaos heri
Forsøg på at finde en haveansvarlig
Invitation til fællesspisning i forbindelse med generalforsamling?

Referat af bestyrelsesmøde d. 12 November, 2014

Dagsorden

1. Nyt fra Ringgaarden
2. Opfølgning på ting fra sidste møde
3. Eventuelt

Referent: Christine

Til stede: Julie, Peter, Bjarke, Birgitte og Christine

1. Nyt fra Ringgaarden

Vi venter stadig (den 12. november) på svar vedrørende disse to punkter:

 1. ”Energibesøg”, anvendelse af genvex og varme
 2. Det fælles vandforbrug, der endnu er uopklaret og muligvis skyldes læk
 3. Bestyrelsen mangler stadig at få besked ved flytninger, så nye beboere kan bydes velkommen

Begge punkter haster lidt, da det jo bliver vinter og meget koldt og da det ikke er holdbart hvis der stadig fosser vand ud et sted. Da vi stadig ikke har fået tilbagemelding på e-mails til Simon vedrørende ovenstående, vil Julie ringe til Simon for svar.
Peter udarbejder en mere detaljeret e-mail vedrørende ønsker til besøget som nævnt i første punkt.

2. Opfølgning på ting fra sidste møde

Bestyrelsen har fået styr på log-in oplysninger til afdelingens hjemmeside, okohuset.net, som derfor fremstår dejligt opdateret (tak Bjarke). På sidste møde stod det klart at et af bestyrelsens mål fremover er mere kommunikation til afdelingens beboere. Derfor er det dejligt at hjemmesiden er opdateret, samt at nyhedsbrevet for oktober den 12. november er klar til at blive udsendt (og siden er blevet uddelt/udsendt). Peter retter herefter evt. henvendelse til de enkelte beboere, der fortsat har ubrugte cykler i skurene.

3. Eventuelt

Rengøring af fælleshuset samt inventarliste

Lejere af fælleshuset har oplevet at overtage fælleshuset hvor der ikke var tilstrækkeligt rengjort. Ovnen var meget beskidt. Derfor diskuteredes

 • Hvornår bliver der gjort grundigt rent, dvs. udover rengøring lejere selv skal foretage efter brug?
 • Er sådan grundig rengøring af fælleslokaler indregnet i afdelingens budget?
 • Af hvem og hvor grundigt bliver rengøringsstandarden tjekket efter leje/brug af fælleshuset?
 • Må afdelingens beboere frit benytte sig af fryseren udover ved leje af fælleshus?
 • I hvilket omfang der er overblik over fælleshusets inventar?

Der bliver gjort rent til arbejdsdag, som nu kun er én gang om året mod tidligere to gange. Rengøring derudover (f.eks. ovn køleskab) er nok ikke indregnet i budget, men det kan tages op til markvandring om det bør være det. Det er ikke tydeligt hvordan rengøringsstandarden bør være efter leje af lokale, samt hvordan det tjekkes efter brug. Julie taler med fælleshusansvarlig Rikke om disse to ting og så tager vi den derfra. Lejere af lokalet har fundet det uhensigtsmæssigt at fryseren er fyldt op med nogle beboeres ting, da fryseren jo skal kunne benyttes ved leje af lokalet. Vi følger op på næste møde.
Inventarliste for fælleshuset kan evt. udarbejdes til arbejdsdag, så det bliver mere klart hvad og hvor meget der skal være i fælleshuset og beboere bør opfordres til at sige det videre hvis det opdages at noget mangler.

Fælleshusrengøring og øvrige opgaver generelt

Herudover blev der talt om at bestyrelsen skal en liste over hvad der skal ske til hhv. markvandring og arbejdsdag, evt. kan denne lægges op på hjemmesiden så alle har mulighed for at komme med input til hvad der trænger til at blive ordnet.

Referat, Afdelingsmøde 1. september 2014

Referat, Afdelingsmøde 1. september 2014

Referant: Peter

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning vedrørende afdelingens og foreningens forhold for det senest forløbne år
 3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab til orientering
 4. Fremlæggelse af driftsbudget til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand (punktet udgår, da det tidligere er besluttet, at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med afdelingsformand
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Eventuelt

Ad. 1 Julie

Ad. 2 Beretningen tages til efterretning.

Ad. 3. Årsregnskabet gennemgås

Ad. 4  Driftbudget gennemgås og godkendes

Ad. 5  Indkomne forslag diskuteres:

Vandtønderne udskiftes, dog med plastiktønder og så store som muligt.

Vedr. cykelskurene opfordres bestyrelsen til yderlige skridt, evt. manilla-mærkning, samt at   kommunikere reglerne for cykelskurene ud igen igen, især at disse ikke benyttes til opbevaring (her henvises til lejlighedernes skure), men at der skal være plads til de cykler s om er jævnligt i brug.

Vedr. væggene på skurene tages evt. renovering op på næste markvandring.

Pilehegnene fjernes af Helle, nu hvor bøgehækken er vokset op.

Omkring ”kattetoilette” ved rosenbeddet, undersøges mulighed for en ny belægning med s ten eller græs, på det nuværende stabilgrus.

Ændringerne af vasketiderne føres tilbage til det oprindelige, således at al aktivitet i vaskehuset skal ophøre kl. 22.

Ad. 7  Valgt bestyrelse udgøres af Julie 128 (Formand), Bjarke 128, Peter 162, Mille 126 og   Christine 154.

Ad. 8  Birgitte 162

Ad. 9  Udgår

Referat fra afdelingsmødet d. 5. september

Afdelingsbestyrelsen takker for et godt og velbesøgt møde.

Referat afdelingsmøde d 5. September 2012

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Eventuelt

Præsentation af fremmødte

Ad 1.

Bjarke vælges som dirigent

Rikke vælges som referent

Ad 2. Beretning, v. Diana

Der er blevet afholdt forskellige arrangementer i årets løb. Julefest, fastelavnsfest, en arbejdsdag med  stort fremmøde en sommerfest med meget lille fremmøde.

Vi afventer ny legeplads, der er købt nye borde og bænke.

Markvandring med Simon, snak om hvad der var behov for af renovation, forskønnelse af udearealer – fx områder hvor der skal såres græs. Plantes blomster, der skal ordnes med planter der vokser op ad muren, så det bliver taget ordentligt ned. Taget skal skiftes og der skal ske tjek af facade, skift af vinduer.

Ændret i budget, så der er blevet afsat penge til arrangementer.

Planlagt en arbejdsdag for efteråret.

I forbindelse med sidste arbejdsdag kom der nyt sand i sandkasserne, men det er et problem med de mange katte der bruger sandkasserne til toilet. Bestyrelsen tager det op og ser om vi kan finde en løsning. Fx katteafvisende sand.

Afdelingsmødet opfordre katteejere til ind i mellem lige at lave en oprensning for kattelort i de arealer hvor der er sand (ml. Blok 3 og 4 og i sandkasser i øvrigt)

Generelt opfordres der til at man rydder op efter sig fx står der lige nu en del vogne fra IKEA og Aldi ml blok 1 og 2… Tager folk vogne med hjem skal de bringes på plads igen.

Bestyrelsen ringer til IKEA og siger at der står vogne her der kan afhentes.

Sølvfisk, er et stort problem, man kan henvende sig til Ole med problemet, men spørgsmålet er om der ikke skal laves en koordineret indsats. Bestyrelsen tager det op.

Der mangler plads i cykelskure – vi snakker om muligheden for at få bygget et cykelskur mere.

Ad 3. Regnskab…

Formanden for boligforeninger deltager og gennemgår regnskab og budget.

Udsendt fra foreningen.
Regnskabet taget tilefterretning.

Ad 4. Budget

Gennemgået og godkendt…

Ingen stemmer imod.

Ad 5. Indkomne forslag

Dianas forslag om at man kan bruge vedligeholdelseskonto til at slibe cementgulvet og lakerer.

Vi beslutter at vi beder ringgården og hjælp til at udarbejde retningslinier for hvad der kan gøres ved gulvet og der kan evt. Indkaldes til ekstraordinært møde, hvor et forslag kan fremlægges og besluttes..

Fra Tove 110 var der indkommet et par forslag der mere havde karakter af henstillinger. Omkring oprydning af bla. IKEA vogne

Og afdelingsmødet tilslutter sig opfordringen om at der IKKE må vaskes bil med vand fra fælleshaveslange og der må ikke anvendes bilvaskesæbe på p-pladsen. Bilvask må foregå på dertil indrettede steder.

Opfordring til ivrigt at være varsom med det fælles vand – ordensregler vedr. Vand.

Ad 6 +7

Punktet slås sammen men pkt 7 og bestyrelsen konstituerer sig selv.

Valgt til bestyrelsen er:

Diana Sagvold nr. 134
Heidi Bilde Fogh nr. 152
Julie Grouleff nr. 128
Malou Reitberger nr. 120
Rikke Roger Reif nr 174

Suppleanter er:
Malene Plougmann nr. 172
Charlotte Bøgild nr. 136

Evt.

Kan man få en større have, skrevet op til en have hvis man ønsker…

Hvordan er stemningen for at sætte prisen op på fælleshuset…

Vi tager det op på et ekstraordinært møde

Partytelt på fællesarealer … Stemningen er ikke til det…