Referat fra bestyrelsesmøde 19.09.18

Til stede: Bo, Louise, Mick, Uffe, Peter og Birgitte (ref)

 1. Konstituering: Bestyrelsen konstituerer sig med Birgitte som formand.  Repræ-sentantskabsmedlemmer vælges på næste møde.

2.  Ny varmemester: Afd 29 får ny varmemester pr. 1/1 2019. Bestyrelsen ønsker et møde 

     med den nye varmemester og Michael (inspektør) mhp forventningsafstemning. Peter

     kontakter Michael ang tidspunkt.

  

3.  Bisidder ved flyttesyn: Da der tilsyneladende har været meget forskellige præmisser ved 

     afregning i forbindelse med flytning tilbyder Bo fra bestyrelsen at være bisidder ved 

     flyttesyn, hvis det ønskes.

4.  Ordensregler i afd 29: På baggrund af forslag og diskussion på afdelingsmødet i

     september vedr brugsret til haverne mod syd nedsættes en arbejdsgruppe (Mick og Peter),

     som har til opgave at formulere et forslag til ordensregler, både specifikt for haverne men også 

     for afdelingen i det hele taget.

5.  Vinduesvaskemaskinen: maskinen er stadig ikke funktionsdygtig!!! Brett var inviteret for at 

     redegøre for forløbet indtil nu. Det aftales, at Bo tager kontakt til firmaet Total Rent mhp på

     at få rådgivning og gerne få maskinen gjort klar.

6.  Forslag fra afdelingsmødet i september vedr anlæggelse af græs mellem blok C og D: 

     Tages op på næste møde.

7.  Næste møde: Tirsdag d. 30/10 2018 kl. 18.

     Alle er velkomne og der er kaffe/the på kanden.

Bestyrelsesmøde 21.08.2018

Til stede: Louise, Jette, Peter, Peter Rønn, Birgitte (ref).

 1. Nyt fra Ringgården – intet til dette punkt
 2. Vinduesvaskedag – vores vinduesvaskemaskinen er stadig ikke funktionsdygtig, Peter Rønn taler med Brett og Michael (vores inspektør) om dette.
 3. Ordensregler for afd 29 – bestyrelsen aftaler at revidere ordensreglerne og forfatte en pjece om dette – tages op på næste møde.
 4. Lamper – der er blevet foretaget udskiftning af nogle af de gamle udendørs lamper. Lamperne er af væsentlig dårligere kvalitet end de gamle og har en anden lysstyrke. Dette tages op med Helle (varmemester) og Michael.
 5. Klipning af grøft – da der ikke er nogen god begrundelse for at klippe vegetationen i grøften ned har vi bedt Michael tale med Helle om at undlade dette.
 6. Budgetgennemgang – Peter Rønn og Birgitte deltager i budgetgennemgang med Ringgården.
 7. Afdelingsmødet d. 12/9 – Louise tilbyder at lave mad, tak for det😃. Vi håber på stor opbakning.
 8. Syning af lejligheder – bestyrelsen vil bestræbe sig på ( hvis det ønskes) at kunne være tilstede ved syning af lejligheder ved fraflytning mhp at få en form for ensretning af proceduren.
 9. Døre – hoveddørene trænger til udskiftning og det arbejde forventes udført i løbet af efteråret.
 10. Evt – intet til dette punkt.
 11. Næste møde – dato aftales efter afdelingsmødet d. 12/9 hvor der vælges en ny bestyrelse.

Bestyrelsesmøde 20.06.18

Afdelingsbestyrelsesmøde den 20.06.18

Tilstede: Birgitte, Louise, Jette og Peter Rønn

 1. Nyt fra Ringgården

  Intet at berette.

 2. Brand i skurene

  De berørte lejere har været i dialog med bestyrelsen og Ringgården omkring informationsniveau og tiltag i forbindelse med begivenheden, hvilket er endt op med en opfattelse af, at dette for så vidt er kørt ”efter bogen”, men at vi i kraft af den konkrete sigtelse er nødt til at afvente det videre forløb.

 3. Flyttesyn af lejligheder

  Vi har indgået aftale med ejendomsinspektøren om en ”fiktiv” gennemgang af to lejemål, som med billeddokumentation vil udgøre en guideline for standarder i forbindelse med ind- og udflytning.

I samme forbindelse har vi bedt om tilgang til de indflytningssynsrapporter, som vi hver især

har fået foretaget.

Dette vil blive sat i stand efter sommerferien.

 1. Status omkring cykelskurene

  Enighed om at situationen lige nu er utålelig.

  Bestyrelsen minder om, at skurene er forbeholdt de cykler, som er brugbare og i nogenlunde dagligt brug, ligesom vi henviser til tidligere beslutning om,at små børnecykler ikke hører hjemme her.

  Det er træls, men nødvendigt, indtil vi i forbindelse med fremskynding af den nedgravede affaldsløsning, får frigjort ekstra plads.

  Så cykler, som ikke bruges til daglig transport og små børnecykler hører til i skurene.

  Umiddelbart efter sommerferien vil vi i samarbejde med Helle foretage en raid, hvor man i god tid varsles om at sætte en mærkat med lejlighedsnummer på sin cykel. De cykler som ikke bærer et sådant, vil blive fjernet.

 2. Vaskehuset

  Det står ualmindeligt sløjt til med vores solidariske rengøringsordning i vaskehuset.

  Umiddelbart efter sommerferien, vil hvert enkelt lejemål få et venligt og imødekommende besøg, som udover kammeratlige spørgsmål til velbefindende, vil kortlægge brugerne af vaskehuset og en påmindelse om, at ekstern rengøring reelt vil betyde en huslejestigning.

  For de velbeslåede vil en af de unge beboere tilbyde at aflaste mod rimelig betaling – men om det senere også på FB.

 3. Loppemarked

  Så heldige er vi, at der igen i år vil blive afholdt loppe/leg/kage/hygge/trylle/musikmarked her i afdelingen.

  Det bliver den 9. september kl. 10-14. Meget mere herom på FB.

 4. Vinduesvask

  Efter godt og vel et år, er det tilsyneladende lykkedes at tilvejebringe de reservedele, der skal til, for at få gang i vasken af de store glasfacader,

  Dette kommer til til at foregår i efteråret under forventelig ledelse af the supreme cleaner Brett. Dato vil blive fastsat.

 5. Næste møde

  (som også er åbent) 21.08.18 kl. 17

Bestyrelsesmøde 23.05.18

Afdelingsbestyrelsesmøde den 23. maj 2018

Tilstede: Jette, Peter Rønn, Birgitte

1. Nyt fra Ringgården

Der er nu indgået en sekretariatsaftale mellem afd. 29 og LLO. Det betyder at vi ved behov kan henvende os til LLO enten som afdeling eller som enkeltpersoner. Vinduespudsemaskinenen mangler fortsat reservedele – Peter rykker for dette.

Der er forespurgt om der kunne stilles en trampolin op på legepladsen. Ifølge Ringgården hæfter afdelingen for eventuelle skader – det blev besluttet at der evt kan stilles forslag om etablering af en trampolin til afdelingsmødet i september.

 1. Markvandring

  Referat afventes.

 1. Flyttesyn

  Da der har været meget forskellige udfald af flyttesyn den sidste tid vil bestyrelsen bede

  inspektøren om en quideline til flyttesyn både ved ud- og indflytning. Derudover ønsker vi en

  fiktiv gennemgang af 2 lejemål ( nr 162 og nr 136) mhp forventningsafstemning. Der ønskes

  fremadrettet syn efter evt renovering af lejemålene således at det bliver vurderet om

  renoveringen er udført håndværksmæssigt korrekt.

Der efterlyses kopier af indflyttersynsrapport fra flere sider.

Det kunne være en mulighed at inddrage LLO i forhold til at vurdere hvad der er rimeligt i en bolig med B-ordning.

4. Kompostbeholder

Det aftaltes at bibeholde kompostbeholderen mod vest og – som i år – tømme den på arbejdsdagen. Der opfordres til at store mængder haveaffald lægges i kompostbeholderen mod øst. Aftalen evalueres om 1 år.

5. Tøjcontainer

UFF har forespurgt om der kunne opsættes en tøjcontainer her. Bestyrelsen ønsker ikke dette, da det vil tage en del plads og der er flere muligheder for at komme af med sit brugte tøj i nærområdet. Evt interesserede kunne stille forslag om en tøjcontainer på afdelingsmødet i september.

 1. Indbydelse til afdelingsmødet d. 12. september rettes til. Bliver omdelt via Ringgården.
 1. Forventningsafstemning med Helle og Michael vedr. varmemesterens arbejdsopgaver: Tages op til næste møde.
 1. Nyt fra aktivisterne: Intet nyt denne gang.
 1. Evt: Pladssituationen i cykelskurene er igen et problem. Tages op på næste møde hvordan vi takler det. Vaskehuset bliver ikke gjort regelmæssigt rent – forslag til løsning af dette tages ligeledes op på næste møde.

10. Næste møde d. 20/6 kl 18

Bestyrelsesmøde 28.03.18

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 28. marts 2018

Bestyrelsesmøde d. 28/03 2018

Tilstede: Jette 176, Peter 154, Peter 162 og Birgitte 162 (ref).

1. Nyt fra Ringgården:
Der er aftalt regnskabsmøde den 12. april, hvor bestyrelsen har en række kritiske spørgsmål til regnskabet 2017, som vi forventer fyldestgørende svar på.

Sagen om afdelingens indgåelse af en sekretariatsaftale med Lejernes LO, synes nu at få
en snarlig forventet løsning. Sagen kører nu mellem LLO og Boligforeningen.

2. Arbejdsdag 29.04.18
Der vil snarest muligt bliver omdelt en officiel invitation med opfordring til at bidrage med forslag til arbejdsopgaver udover de sædvanlige.
Vi håber at rigtig mange vil bakke op om den nyttige og hyggelige dag.

3. Markvandring 17.04.18:
På trods af den lidt poetiske betegnelse, så er den årlige markvandring en benhård og bindende gennemgang af fremtidige budgetposter og vurdering af en række ønskelige tiltag i afdelingen. Derfor er det rigtig vigtigt, at I melder ind til bestyrelsen, hvis I har særlige ønsker eller problemer i lejlighederne eller på terrænet, som I gerne vil stille fokus på.
I bestyrelsen har vi bl. a. tænkt os at tematisere dørenes beskaffenhed, udsigter til en nedgravet affaldsløsning, opsætning af tørrestativer og rummeligere faciliteter til opbevaring af vores cykler.

4. Velkomstfolder:
Vi er i færd med at udarbejde en opdateret velkomstfolder til de mange nye indflyttere. Den vil rumme de væsentligste informationer om praktiske anliggender mv. og vil blive overrakt personligt af et medlem af bestyrelsen, så alle nye beboere fremover føler sig velkomne i vores fællesskab.

5. Bestyrelsen:
Vi vil atter opfordre til at få en kop the med os til vores bestyrelsesmøder, som jo er ”åbne”. Det er vigtigt for beboerdemokratiet og samtidig også for om muligt at sikre nye entusiastiske medlemmer, når vi andre efterhånden dropper ud.
Dato for kommende møde vil altid fremgå af referatet og foregår i Fælleshuset.

6. Nyt fra aktivitetsudvalget:
Punktet udgår og tages op på næste møde.

7. Evt:
Intet

8. Næste møde: D. 23.04.18 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde 21. februar 2018

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 21. februar 2018

Bestyrelsemøde d. 21/2 2018

Til stede: Jette nr 176, Peter nr 174, Louise nr 120, Peter nr 162, Birgitte nr 162 (referent)

Nyt fra Ringgården: Der er indhentet 3 tilbud vedr. indvendig vinduespudsning i 1. sals højde. Bestyrelsen vælger det billigste (Super1rent) og som opfylder vores krav. Markvandring bliver d. 17/4 kl 15.

Orientering om løbende sager: Det ser nu ud til at vores vinduespudsermaskine til udvendig vinduesvask kan blive repareret. Peter (nr 162) er i kontakt med et firma, der kan påtage sig opgaven. Vi har længe ønsket en vurdering af hækkenes og vores frugtbuskes tilstand. Peter (nr 162) har en aftale med en gartner d. 28/2 mhp jordbundsanalyse og handleplan.

Status vedrørende LLO: Afdelingens enstemmige vedtagelse om en sekretariatsaftale med LLO er endnu ikke effektueret grundet modstand fra boligforeningen. Det er et langt og meget sejt træk.

Arbejdsdag til foråret: Den årlige arbejdsdag er fastsat til d. 29. april kl 9 – 14. Der vil komme en særskilt indbydelse senere – men reserver gerne dagen, det er altid hyggeligt og dejligt at lære hinanden bedre at kende.

Bestyrelsen: Det aftales, at bestyrelsen og bestyrelsens arbejde skal synliggøres mere. Vi vil derfor arbejde på at genindføre velkomstpjecen og være mere aktive i forhold til nye beboere i afdelingen. Desuden vil vi i opslag på facebook meddele mødedato og dagsorden for bestyrelsesmøderne, således at de, der har lyst og evt interesse for enkelte punkter kan deltage. Det vil være dejligt hvis flere har lyst til at engagere sig.

Nyt fra aktivitetsudvalget: Der er blevet afholdt et rigtig godt fastelavnsarrangement med stor tilslutning fra børn og voksne. Alle deltog med godt humør og tog del i både det søde – fastelavnsboller og kakao – og det sure – oprydning😀.

Evt: Intet under dette punkt.

Næste møde er d. 28. marts kl 18 i fælleshuset, hvor vi byder på en kop kaffe eller te til dem, der måtte dukke op.

Bestyrelsesmøde afd. 29. 17.01.18

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 17. januar 2018

Bestyrelsesmøde d, 17/1 2018 samt referat af møde d. 25/1 2018 med den midlertidige inspektør Ole Andersen og leder af teknisk afdeling Holger Lunde Jørgensen.

Tilstede: Peter 162 og Birgitte 162 (ref)

  1. Nyt fra Ringgården:

   Ole andersen er vores inspektør indtil en ny er fundet. De forventer at der er fundet en ny 1. marts.

2. Sekretariatsaftale med LLO:

Der har været afholdt møde med forretningsudvalget i Ringgården, hvor vi er blevet bedt

om at udspecificere de områder hvor Ringgårdens medarbejdere ikke ville kunne bistå

os med råd og vejledning i samme omfang som LLO – før de har denne vil de ikke

behandle vores ansøgning i hovedbestyrelsen. Vi arbejder på en skrivelse der imøde-

kommer dette ønske – det er godt nok et langt sejt træk.

3. Opfølgning på løbende sager:

Storskraldspladsen er nu flyttet. Der har været problemer med at få den tømt, men det

skulle være i orden nu.

Der har været arbejdet med genopretning af fliser og afløb.

Desværre ser det ud til at det ikke har været tilstrækkeligt, da der stadig ligger meget

vand mange steder efter store regnskyl.

Vi vil tage det op med inspektøren.

Peter har arbejdet meget med alternativer til saltning og videregivet dette. Desværre er

der ikke blevet fulgt ordentligt op på dette.

Vi har dog fået et alternativt tømiddel i stedet for

salt – men ikke det vi har bedt om. Vi vil tage det op med inspektøren.

Vi har fået ny ovn og kogeplader i fælleshuset. Det viser sig at de gamle gryder ikke kan

bruges, da det er induktion. Der vil snarest blive købt nyt køkkengrej.

4. Dato for afdelingsmødet i september:

Onsdag d. 12/9 2018

5. Nyt fra aktivitetsudvalget:

Punktet udgår.

6. Evt:

Hanne Kjær er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske og Peter Pedersen er nyt medlem. Der er nu ingen suppleanter, så vi håber at nogen i afdelingen kunne tænke sig at byde ind.

7. Næste møde:

Onsdag d. 14/2 kl 18

Det er lykkedes d. 25/1 at afholde et møde med Ole Andersen og Holger Lunde Jørgensen

fra Ringgården for at følge op de sager der endnu ikke er afklaret efter den tidligere

inspektørs fratræden. Dette refereres nedenfor:

Der mangler granulat og reservedele i vinduespudsemaskinen – det aftales at Peter sender

informationer vedrørende dette til Ole.

Indvendig vinduesvask – den nyformulerede arbejdsbeskrivelse sendes til Ole til brug

for afklarende aftale med det nuværende vinduespudserfirma eller til brug for evt ny

udbudsrunde.

Manglende genopretning af en del af flisearealet. Det aftales at der i første omgang bliver

bestilt slamsugning af alle regnvandsbrønde – derefter kan vi vurdere hvilke flisearealer det

drejer sig om. Peter formidler henvendelse og billeder til firmaet Finn Klitgård til den tid.

Vimplen til flagstangen er gået i stykker – Helle (varmemester) er blevet bedt om at tage

sig af dette.

Det har længe været ønsket at få flyttet den store kampesten, der blokerer en parkerings-

plads – det aftales at Peter sender mail vedr dette til Finn Klitgård i forbindelse med den

førnævnte henvendelse.

Det har været et stort ønske at få udskiftet de gamle el-pærer til LED pærer – det aftales at

dette tages op til markvandring i april.

Indkøb af tømiddel jvf vundet miljøpris – de resterende penge fra miljøprisen er blevet

overført til 2018 – det aftales at Peter sender materiale til Ole, så det rette produkt kan blive

indkøbt til brug vinteren 2018/2019.

Vi har tidligere ønsket en jordbundsanalyse mhp gødskning af bede og hække. Desuden

har vi haft fokus på de syge frugtbuske – Ole har formidlet kontakt til en gartner, der

kontakter Peter mhp et møde om dette.

Holger orienterede om, at afdelingen er blevet udvalg til et nyt forsøgsprojekt som hedder

iLiving. Det går i korthed ud på, at man på et display kan følge energiforbruget time for

time.

Der kommer yderligere orientering, når projektet kører af stablen.

Mødet varede ca 1/2 time og der kom respons samme eftermiddag vedr de tiltag der skulle

sættes i gang. Det var en meget positiv oplevelse og giver håb om bedre samarbejde

fremadrettet -:)

Mødereferat bestyrelsesmøde afd. 29 22.11.17

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården                                                22.november 2017

Bestyrelsesmøde d. 22/11 2017

Tilstede: Jette 176, Hanne 182 og Birgitte 162 (ref).

 1. 1. Nyt fra Ringgården:

Der er intet nyt – vi afventer fortsat svar fra Simon (inspektør) i forhold til de emner der blev drøftet på mødet d. 26/10. Peter har rykket for dette.

 1.  2. Affaldsløsning:

Der er indhentet tilbud på en nedgravet affaldsløsning. Det vil koste 262.000 kr at få dette etableret. Det er desuden undersøgt hvad tømning af denne vil koste i forhold til nu og det ser ud til at vi ville kunne spare 10.000 kr/år. Det aftales at tage dette med til markvandring næste år og evt tage punktet op på det årlige afdelingsmøde.

 1.  3. Alternativt tømiddel:

Peter har undersøgt mulighederne og videregivet materialet til Simon. Der arbejdes på sagen via varmemesteren i samarbejde med Simon.

 1.  4. Vinduespudsemaskinen:

Det er nu lykkedes at finde en manual til maskinen. Derudover har vi intet hørt.

 1.  5. Fælleshuset:

Alice har haft diverse papirer vedr. fælleshuset til gennemsyn og tilretning. De vil snarest blive videresendt til Louise mhp på nyt layout.

 1.  6. Julearrangement:

Aktivitetsgruppen arrangerer julearrangement d. 17/12 kl 14 i fælleshuset. Indbydelsen kan ses i udhængsskabet og på facebook. Bestyrelsen opfordrer selvfølgelig til at der bakkes op om dette.

 1.  7. Evt:

Der er indhentet tilbud om ny ovn og kogeplader i fælleshuset. Dette er videresendt til Simon. Derudover har Helle i dag (d. 7/12) fået udleveret tilbuddet og vil tage sig af det.

 1.  8. Næste møde: D. 17/1 2018 kl 18.

Ekstra info:

Simon har opsagt sin stilling i Ringgården pr 31/12 – 17. der arbejdes på at finde en ny

inspektør. Peter har sendt mail til Simon vedrørende opfølgning på de mange uløste

opgaver der er i afd. 29.

 

Bestyrelsesmøde afdeling 29 25.10.17

Bestyrelsesmøde d. 25/10 2017

Tilstede: Peter 162, Hanne 182, Louise 120 og Birgitte 162 (ref).

 1. Nyt fra Ringgården:

  Der afholdes møde med Simon (inspektør) d. 26/10. Peter, Maria og Birgitte deltager.

  Der refereres også fra dette møde i dette referat under de relevante punkter.

 1. Sekretariatsaftale med LLO:

  Sekretariatsaftalen er underskrevet og sendt til LLO. Ansøgning om medlemskab

  sendes til Ringgårdens hovedbestyrelse snarest. Så afventer vi hvad der videre sker

  i sagen.

 2. Affaldshåndtering:

  Den nye affaldssortering har affødt en del frustrationer og spørgsmål. Bl.a. hvad man gør med store papkasser og lignende. Stort pap skal stilles på storskraldspladsen. Containeren til glas/plastik/metal er overfyldt i det ene affaldsskur – der er to containere i det andet skur til dette formål og disse er ikke fyldte. Det er aftalt med Simon at den ene container flyttes, så må vi se om det opfylder behovet. Det er desuden aftalt at der anskaffes endnu en container til småt pap/papir, så der er to i hver ”ende”.

  Udover dette har vi bedt Simon om tilbud på en nedgravet affaldsløsning. Det har tidligere været vendt på markvandring, hvor prisen var 560.000 kr. Dette beløb er nok noget i overkanten men det er nok alligevel usandsynligt at afd. 29 har økonomi til sådan en løsning.

 3. Flytning af storskraldsplads mm:

  Flytning af storskraldspladsen, opretning af fliser de steder hvor vandet ligger i søer og af riste sættes i gang. Desuden er det aftalt at der bestilles slamsugning.

5. Hjemmesiden:

Punktet udsættes til næste møde. Til orientering er alle referater nu tilgængelige på

hjemmesiden.

6. Indkøb af ovn og kogeplader til fælleshuset:

Bestyrelsen vil snarest muligt sætte dette i værk.

7. Ordensregler for afd. 29 og fælleshuset:

På Ringgårdens hjemmeside om afd 29 findes ”Ordensregler afd 29” – disse er ikke

tidssvarende og vil blive revideret.

Ordensregler for fælleshuset findes i beboermappen. Der vil blive sat en kopi op i

fælleshuset. Bestyrelsen enes om at det skal tilføjes at der ikke må ryges indendørs.

Der findes desuden en ”Vejledning i brug og leje af fælleshuset” i beboermappen – denne er

forældet. Der er lokalt lavet en ny for nogle år siden – Louise opdaterer denne i et nyt

layout.

8. Evt:

Julearrangement – Louise undersøger om aktivitetsudvalget vil stå for det.

Info-tavlen – Alle er velkomne til at hænge noget op, dog uden kommercielt indhold.

Vinduespudsning – Maria har lavet en udførlig arbejdsbeskrivelse til brug for indhentning

af tilbud om den årlige vinduespudsning. Simon har fået denne tilsendt.

Der er stadig ikke nogen løsning på reparation af vinduespudsermaskinen.

Hjertestarter – på afdelingsmødet i december blev der talt om at afd. 29 evt skulle have en

hjertestarter. Bestyrelsen vil ikke tage initiativ til dette, men andre er velkomne til at

undersøge sagen.

Yderligere info fra mødet med Simon – han foreslår at nedlægge den ene ”beholder”til

haveaffald (hen mod Syrenstien) da det er meget dyrt at få den tømt pga vanskelige

adgangsforhold (det kostede 9000 kr). Bestyrelsen arbejder på en alternativ løsning

fremadrettet.

Snerydning – Afd 29 har jo fået penge til alternativ snerydning via Miljøprisen. Peter har

sendt links til Simon vedrørende valg af præparater og andet udstyr.

Jordbundsanalyse – Da jorden ikke længere bliver gødet har bestyrelsen har bedt om en

jordbundsanalyse, da det er tydeligt at både hække og buske ikke har optimale forhold. Simon

vil tale med sin leder, Ole Andersen, om dette. De er desuden opfordret til at gå en tur på

matriklen, så de ved hvad vi taler om.

LED-pærer – Bestyrelsen opfordrer til at pærerne i de faste installationer i boligerne og i

udebelysningen erstattes med LED-pærer når de skal skiftes.

9. Næste møde: d. 22/10-17 kl 18 i fælleshuset.

Afdelingsmøde 2017

Mødereferat afdelingsmøde 29 Ringgården

12. september 2017

Afdelingsmøde den 6. sept. 2017

Dagsorden som udleveret af Boligforeningen Ringgården:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning vedrørende afdelingens og foreningens forhold for det seneste forløbne år.
3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab 2016 til orientering.
4. Fremlæggelse af driftsbudget til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand for (punktet udgår, da det tidligere er besluttet at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig

selv med afdelingsformand).
7. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem. På valg er Peter Rønn 162.
8. Valg af suppleanter.
9. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer og -suppleanter (punktet udgår, da det tidligere er

besluttet, at afdelingsbestyrelsen udpeger repræsentantskabsmedlemmerne blandt bestyrelsen

medlemmer). 10. Eventuelt.

Birgitte, formand for afdelingsbestyrelsen, bød velkommen og præsenterede nuværende afdelingsbestyrelse for de, der evt. ikke kendte de enkelte medlemmer af udseende, samt de to deltagere fra Ringgården: vores inspektør Simon Nadházi og formand for hovedbestyrelsen Christian Mariegaard, og Nini Kristensen fra Lejernes LO i Aarhus.

Ad. 1

Peter Rønn 162 valgt som dirigent.

Ad. 2

Praktiske tiltag siden sidste afdelingsmøde, har været opsætning af nyt gyngestativ og indkøb af nye stole til fælleshuset.
De arrangementer selve afdelingsbestyrelsen står for, er fælles julehygge samt den årlige arbejdsdag i foråret, stor tak til alle de fremmødte og den store opbakning, der er til arbejdsdagen.

Der ud over har den nye aktivitetsgruppen under afdelingsbestyrelsen ”ØKO aktivisterne” afholdt loppe/byttemarked sidste weekend i august, med stor succes, se yderligere under punktet eventuelt.

I forhold til afdelingsbestyrelsens samarbejde med Ringgården har der i august då. været afholdt en række møder med Ringgården om regnskaber og budget. Dette har dels resulteret i en mindre huslejestigning end først budgetteret og dels er der fundet en række fokuspunkter, som giver mulighed for at optimerer afdelingens udgifter yderligere – se punkt 3 og 4.

Afdelingsbestyrelsen vil arbejde tæt sammen med Simon om disse punkter. Møder skal aftales.

Af andre ting i året der gik, har afdelingen vundet Ringgårdens miljøpris på 15.000,- til alternativ/miljøvenlig snerydning. Der er brug for Simons hjælp til igangsætning af projektet.
Kommende tiltag er dels flytning af storskraldspladsen, reparation af flisegange og parkeringsplads, samt sænkning af afløb til kloakker, så vi undgår oversvømmede cykelskure/gangarealer. Tilbud er modtaget og vil blive igangsat.

Hjemmesiden har været under kærlig behandling af Brett Patching 170, og afventer nu igangsætning.
Som en sidste, mindre, ting er der aftalt indkøb af ny ovn og kogeø til fælleshuset. Repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen tager ”indkøbstur” til valg af hvidevare (og nej det bliver ikke state of the art SMEG eller lignende 😉).

Vedrørende punkt 3 og 4: gennemgangen resulterede i flere gode spørgsmål og forslag, og i og med det var referenten, der stod for gennemgang af både regnskab og budget, er svar, uddybning og forslag sat ind, hvor jeg nu synes det passer.

Side 1 af 3

Mødereferat afdelingsmøde 29 Ringgården 12. september 2017

Ad. 3

Årsregnskab 2016 gennemgået med beskrivelse af de enkelte udgiftsgrupper.
Den helt klart største udgiftspost er afdrag på lån for bygning af afdelingen, dette er over halvdelen af, hvad vi betaler i husleje.
Sammen med de faste og offentlige udgifter, som vi ikke har indflydelse på, som f.eks. løn til varmemester, administrationsbidrag, betaling for fordeling af vand-, varme- og vaskeriregnskaber, ejendomsskat, renovation og betaling til grundejerforeningen Ny Skejby, er der ikke meget tilbage til almindeligt og planlagt vedligeholdelse.

2016 resulterede i underskud, som skal afbetales over de næste par år, med start i 2018.
En del af underskuddet kan forklares med serviceeftersynet af solfangere og varmtvandsbeholdere. Prisen for eftersynet er fast, men da alle reparationer betales efter forbrugte timer, blev det en væsentlig udgiftspost, i og med dette var det første serviceeftersyn siden opførelse.
Eftersyn skal herefter udføres hvert femte år.

Vedrørende regnskab for 2017, har der i foråret været serviceeftersyn af døre og vinduer. Som for eftersyn af solfangere osv. er prisen for selve eftersynet fast, hvor reparationer udføres efter regning. Afdelingsbestyrelsen arbejder sammen med Simon med gennemgang af regningerne fra udførende firma mht. antal timer.

Ad. 4

Budget 2018 gennemgået på samme måde som regnskabet for 2016 mht. typen af udgifter.

Hvert år afholdes i foråret en ”Markvandring” med deltagelse af Ringgårdens inspektør, Simon, afdelingens varmemester, Helle og repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen.
Markvandringen resulterer i en aktivitets-/vedligeholdelsesplan, som er en liste over hvad der skal udskiftes/renoveres hvornår.

For nogle ting, som f.eks. kogeøer, ovne, toiletter og lignende skal der regnes med at et vist antal udskiftninger pr. år. Andre større ting, herunder vaskemaskiner, nye tage, udskiftning af facadeplader osv. spares der sammen til over en årrække.
Alt hvad der skal udføres i en afdeling i det kommende regnskabsår af planlagt vedligehold, skal der være afsat penge til fra tidligere regnskabsårs henlæggelser. Dvs. posten med planlagt og periodisk vedligeholdelse i budgettet er summen af udgifterne beregnet ud fra, hvad der er aftalt til udskiftning/udførelse i 2018. Penge hertil overføres fra tidligere års henlæggelser og har derfor ikke indflydelse på huslejen 2018.

Det der har indflydelse på huslejen for det kommende regnskabsår, er derimod posten henlæggelser.
Udgiften hertil er ligeledes beregnet ud fra aktivitetsplanen for årets markvandring, som hvad skal der lægges til side pr. år, for at afdelingen har penge til de forskellige planlagte aktiviteter over den næste årrække. Typisk regner man med, at aktivitetsplanen skal dække en tiårig periode.
Når afdelingen i disse år oplever huslejestigninger hvert år, er det pga. en planlagte udskiftning af facadeplader, vinduer og espalier i 2022, samlet udgift anslået ca. 4,5 million, hvilket er en af grundene til afdelingsbestyrelsens forslag om indgåelse af sekretariatsaftale med LLO, for råd og vejledning med henblik på støttemuligheder.

Jf. Ad. 2 har Simon og afdelingsbestyrelsen fokus på yderligere optimering af afdelingens udgifter. Som en del heraf vil aktivitetsplanen blive gennemgået for, hvad der stadig er relevant, og herunder især, en revision af eksisterende serviceaftaler, som der jo henlægges til hvert år.
Specielt serviceaftalen for vores Genvex-anlæg er i fokus. Med en pris på 45.000,- for et årligt servicecheck og udskiftning af filtre, virker det som om vi betaler en uforholdsmæssig høj timepris.

Det samme gælder aftalen for vinduespudsning (betales under renholdelse). Vi vil have fuld valuta for de 24.000,- der årligt betales for vinduespudsning, og efter de to seneste års mangelfulde vinduespudsning, er der i højeste grad behov for, at Simon og afdelingsbestyrelsen tager en snak med rengøringsfirmaet.

Budget 2018 vedtaget.

Side 2 af 3

Mødereferat afdelingsmøde 29 Ringgården 12. september 2017

Huskepunkt til næste års afdelingsmøde:

Køkkenernes tilstand blev diskuteret. Skæve og hængende låger og lak der er slidt af låger og flader, så fedtet er trængt ind i træet er ikke ligefrem hygiejnisk. I midlertidigt er der med den allerede meget høje husleje og de planlagte aktiviteter ikke luft til yderligere huslejestigninger til udskiftning af køkkener.
Men der er mulighed for, at bruge af det enkelte lejemåls indvendige vedligeholdelseskonto til lakering af låger ved professionel lakør og maling af resten af køkkenet, såfremt der til næste år afdelingsmøde stilles forslag om – og vedtages, at beboerhåndbogen revideres med hensyn til lejernes ret til at male lakerede overflader.

Ad. 5
Forslag 1: Sekretariatsaftale med Lejernes LO.
Peter Rønn forklarede bevæggrundene for at afdelingsbestyrelsen stillede forslaget, og de økonomiske konsekvenser: en huslejestigning på ca. 20 kr/md pr. lejemål.
Christian Mariegaard redegjorde for, at der på et afdelingsmøde ikke kan vedtages kollektiv indmeldelse i en lejerforening, og om de juridiske betingelser om indgåelse af aftaler for afdelinger i en boligforening: at det udelukkende er boligforeningens hovedbestyrelse, og dermed den daglige ledelse der kan godkende økonomiske aftaler, og at for rådgivende firmaer skal disse opfylde de normale betingelser for rådgivningsaftaler for boligforeningen, dvs. de skal have en rådgiveransvarsforsikring.
Nini Kristensen forklarede forskellen mellem et kollektivt medlemskab (som LLO ikke længere tilbyder) og indgåelse af en sekretariatsaftale, hvor en boligforeningsafdeling får tilknytning til LLO. Landsforening har tiltrådt, at der kan indgås sekretariatsaftaler, netop fordi disse er mindre omfattende end et kollektivt medlemskab.

Enstemmigt vedtaget at afdelingsbestyrelsen skal stille forslag til hovedbestyrelsen om indgåelse af sekretariatsaftale med Lejernes LO.

Forslag 2: Hækkene ud mod gangstierne skal klippes allerede sidst i juni måned. Forslag 2 diskuteret og vedtaget.

Ad. 6

Udgår jf. dagsorden.

Ad. 7

Peter Rønn 162 på valg og modtager genvalg. Peter valgt enstemmigt.

Ad. 8

Peter Pedersen 174 er fortsat afdelingsbestyrelsens eneste suppleant.

Ad. 9

Udgår jf. dagsorden.

Ad. 10

 1. a)  Louise Bengtson, 120, fortalte om de nyligt dannede ØKO-aktivister. Der er basis for et arrangement i kvartalet. Efter det vellykkede loppe/bytte marked med leg, er næste plan en fællesspisning i løbet af efteråret. Julearrangementet står afdelingsbestyrelsen for og derefter håber ØKO-aktivisterne at stå for en fastelavnsfest.
 2. b)  Bærbuskenes tilstand. Der kan desværre ikke bare plantes nye, da det ville kræve bortfjernelse af 11⁄2 meter jord, men døde grene skal selvfølgelig fjernes. Redningsplan søges. Afdelingsbestyrelsen har dette, som endnu et af mange, punkter til opfølgning.
 3. c)  Besluttet af afdelingsbestyrelsen skal kontakte Lene Therkelsen Ringgården, vedr. gave til Helle – vores varmemester.
 4. d)  Forslaget om indkøb af hjertestarter behandles på kommende afdelingsmøde.

Efter mødet:

Afdelingsbestyrelsen vil gerne takke for den meget massive opbakning til deres arbejde med revision og optimering af afdelingens udgifter.

Side 3 af 3