Referat, Afdelingsmøde 1. september 2014

Referat, Afdelingsmøde 1. september 2014

Referant: Peter

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning vedrørende afdelingens og foreningens forhold for det senest forløbne år
  3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab til orientering
  4. Fremlæggelse af driftsbudget til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand (punktet udgår, da det tidligere er besluttet, at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med afdelingsformand
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Eventuelt

Ad. 1 Julie

Ad. 2 Beretningen tages til efterretning.

Ad. 3. Årsregnskabet gennemgås

Ad. 4  Driftbudget gennemgås og godkendes

Ad. 5  Indkomne forslag diskuteres:

Vandtønderne udskiftes, dog med plastiktønder og så store som muligt.

Vedr. cykelskurene opfordres bestyrelsen til yderlige skridt, evt. manilla-mærkning, samt at   kommunikere reglerne for cykelskurene ud igen igen, især at disse ikke benyttes til opbevaring (her henvises til lejlighedernes skure), men at der skal være plads til de cykler s om er jævnligt i brug.

Vedr. væggene på skurene tages evt. renovering op på næste markvandring.

Pilehegnene fjernes af Helle, nu hvor bøgehækken er vokset op.

Omkring ”kattetoilette” ved rosenbeddet, undersøges mulighed for en ny belægning med s ten eller græs, på det nuværende stabilgrus.

Ændringerne af vasketiderne føres tilbage til det oprindelige, således at al aktivitet i vaskehuset skal ophøre kl. 22.

Ad. 7  Valgt bestyrelse udgøres af Julie 128 (Formand), Bjarke 128, Peter 162, Mille 126 og   Christine 154.

Ad. 8  Birgitte 162

Ad. 9  Udgår

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *